Här kan du se vilka detaljplaner som är gång och vilket skede de är i. De som finns under rubriken samråd är öppna för synpunkter i det angivna tidsintervallet.

Information om detaljplanerna får du genom att klicka på respektive plan nedan. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta vårt kundcenterLäs mer om detaljplaneprocessens olika steg här.

Planuppdrag

Planuppdrag utan framtagna handlingar                

  • Bostäder Kvarteret Kniven
  • Parkmark, Bockemossen
  • Bostäder i Lexby By
  • Verksamhet för Indoor skydiving, Mellby 1:105 med flera
  • Bostäder, idrott och centrumfunktioner vid Partillebohallen
  • Bostäder villa Gavelås, Mellby 102:3
  • Program för bostäder mm i Björnekulla

Planuppdrag med framtagna handlingar

Planprogram

Detaljplan / Samrådstid

Samråd

Detaljplan / Samrådstid

Bostäder, kontor och verksamheter mm vid Jonsereds fabriker / 22 september - 20 oktober 2016

Bostäder i Paradiset, Mellby 116:10 m.fl. / 23 juni - 18 augusti 2016

Bostäder vid Gavelåsvägen, Mellby 102:3 / 7 mars – 21 mars 2016

Bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 m fl / 20 februari – 20 mars 2014

Granskning

Detaljplan / Utställning / Granskningstid

Bostäder vid Hallegårdsvägen, Sävedalen / 16 mars – 13 april 2017

Förskola och park, Byvägen Kåhög / 30 juni – 30 juli 2016

Antagna planer

Följande planer är antagna av kommunfullmäktige. Efter överklagandetiden vinner planen laga kraft och blir gällande, om ingen överklagan skett inom utsatt tid.

Detaljplan / Överklagandetiden går ut

Bostäder vid Ulvåsvägen, Mellby 2:165

Överklagade planer

Detaljplan

Hotell Bokedalen

 

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.