Förslag till detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsplan för Öjersjö 6:201. Planområdet omfattar fastigheten Öjersjö 6:201 och Öjersjö 6:75 och är 2870 kvadratmeter. Syftet med planen är att möjliggöra delning av fastigheten Öjersjö 6:201 och därmed möjliggöra byggnation av ett enbostadshus.

Gällande fastighetsindelningsplan (akt nr 593) hindrar fastighetsägaren att stycka av fastigheten på grund av en bestämmelse om gemensamhetsanläggning för väg till Öjersjö 6:201 över Öjersjö 6:75. Inom arbete med detaljplanen ska också utredas var tillfart till den nya fastigheten ska ligga.

Partille kommuns översiktsplan, ÖP Partille 2035, anger ”BLANDSTAD – Bebyggelseområde som ska innehålla en väl avvägd variation mellan bostäder, arbetsplatser, service, fritid, rekreation, kultur och natur. Detaljplanen upprättas med förenklat förfarande enligt PBL 2010:900.

Samråd 13 april till 27 april 2018

Samråd hålls om förslaget till detaljplan från den 13 april till och med den 27 april 2018.

Under perioden finns granskningsförslaget utställt i Partille kommunhus, våning 2, på Gamla Kronvägen 34. Öppettider helgfria vardagar:

  • måndag, klockan 8-19
  • tisdag-fredag, klockan: 8-17

Detaljplaneförslaget går även att ta del av på den här sidan på kommunens webbplats.

Skicka in synpunkter senast den 27 april

Synpunkter ska skickas till Partille kommun senast den 27 april 2018. Antingen via e-post till samhallsbyggnadskontoret@partille.se eller skriftligen i brev till: Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 433 82 Partille

Mer information

Kontakta ansvarig handläggare på planavdelningen via Partille kundcenter.