Syftet med planprogrammet är att ge vägledning för att utveckla ett hållbart Furulunds centrum med utveckling för närservice, byggnation av cirka 400 bostäder och en mer stadsmässig Landvetterväg. Utgångspunkten är att göra Furulunds centrum till en mer attraktiv centrummiljö än idag.

I Furulunds centrum finns flera offentliga verksamheter som är viktiga för hela kommunen. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för förnyelse, komplettering och utveckling av befintlig bebyggelse i Furulunds centrum. Planprogrammet lyfter fram idéer och fångar upp viktiga frågor för att kunna utveckla Furulund centrum och ger vägledning för hur de hanteras inför kommande detaljplaneprocess.

Planprogrammet tar även upp idéer om hur Landvettervägen bättre skulle kunna anknytas till Furulunds centrum för att skapa en mer stadsmässig karaktär där bebyggelsen har tydligare kontakt med vägen. Trafikverket och Partille kommun samverkar för att utveckla Landvettervägen.

I samrådshandlingen listas en översiktlig inventering av utredningar som samhällsbyggnadskontoret i nuläget bedömer behöver utföras kommande detaljplaneprocess. Det kan även tillkomma ytterligare utredningar utöver de presenterade i programhandlingen.

Samråd 18 juni till 10 september 2018

Planprogrammet upprättades den 28 maj 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 juni 2018 att lämna planprogrammet för samråd från och med den 18 juni till och med den 10 september 2018.

Under samrådstiden är förslaget till planprogram utställt i:

Anslagstavlan vid Furulunds dagcentrums matsal, Tingsvägen 2. Öppettider: måndag till fredag, klockan 8-16.

Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34. Öppettider: Från den 18 juni till 6 juli: måndagar, klockan 8-19, tisdag till fredag, klockan 8-17. Från den 9 juli till den 3 augusti: måndag till fredag, klockan 8-16, Från den 6 augusti och framåt: måndagar, klockan 8-19, tisdag till fredag, klockan 8-17.

Partille Kulturums foajé, Gamla Kronvägen 56. Öppettider: måndag till fredag, klockan 10-20

Planprogrammet går även att ta del av på kommunens webbplats. Ta del av planprogrammet på partille.se/furulundscentrum.

Öppet hus om programmet

Det arrangeras även ett öppet hus om planprogrammet onsdagen den 22 augusti, klockan 16-19. Sammankomsten hålls i Furulunds dagcentrums matsal på Tingsvägen 2 i Partille.

Lämna skriftliga synpunkter

Hur ser du på ett framtida Furulunds centrum? Och vad tycker om programförslaget? Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 10 september 2018. E-post: kommunkontoret@partille.se. Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete. Yttranden, uppgivna personnamn och adresser registreras och arkiveras som en offentlig handling för all framtid i kommunens diarium. Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Kontakta Partille kundcenter för mer information. E-post: kundcenter@partille.se. Läs mer om hur Partille kommun hanterar personuppgifter.

Frågor om planprogrammet

Om du har frågor om förslaget till planprogram för Furulunds centrum kan du vända dig till Partille kundcenter för mer information.