Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag upprätta detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211, samt att genomföra samråd.

Syfte och innehåll

Detaljplaneförslaget innebär att det blir möjligt att från fastigheten Mellby 2:211 avstycka två villatomter så att två nya friliggande villor kan uppföras. Detaljplaneområdet gränsar till Paradisets friluftsområde, och här finns två stigar som leder in i friluftsområdet vilka fortsatt kommer finnas. Detaljplanen tas fram med så kallat standard planförfarande i enlighet med plan- o bygglagen.

Samråd 14 december 2017 till 11 januari 2018

Samråd hålls om förslaget till detaljplan från den 14 december 2017 till och med den 11 januari 2018.

Under perioden finns granskningsförslaget utställt i Partille kommunhus, våning 2, på Gamla Kronvägen 34. Öppettider helgfria vardagar klockan: 8-17 måndag-fredag, samt på måndagar även klockan 17-19.

Detaljplaneförslaget går även att ta del av på den här sidan på kommunens webbplats.

Synpunkter ska skickas till Partille kommun senast den 11 januari 2018. Antingen via e-post till samhallsbyggnadskontoret@partille.se eller skriftligen i brev till: Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 433 82 Partille

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.