Kommunstyrelsen i Partille beslutade 2018-05-30 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder vid Lyckotalsvägen Öjersjö 6:151 samt att genomföra samråd. Detaljplaneförslaget innebär det blir möjligt att stycka fastigheten och att uppföra en ny villa.

Detaljplaneområdet ligger i Öjersjö och detaljplanen tas fram med så kallat standard planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).

Samråd om planförslaget

Samrådstiden pågår från den 13 september till och med den 4 oktober. Från den 13 september hittar du planhandlingarna här på partille.se/lyckotalsvagen. Under samrådstiden är de även utställda i:

  • Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.
    Öppet: Måndag, klockan 8-19, tisdag – fredag, klockan 8-17

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 4 oktober 2018. Partille. E-post: samhallsbyggnadskontoret@partille.se. Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82.

Om detaljplaneprocessen

Berörda fastighetsägare får möjlighet att under samrådstiden lämna synpunkter på förslaget. Om kommunen får in synpunkter på förslaget kommer ett bearbetat planförslag att skickas ut på granskning enligt plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter från samråd och granskning sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande innan detaljplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.