Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor.

Granskning av förslag till detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-24 att godkänna samrådsredogörelsen och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ställa ut förslaget till detaljplan för bostäder vid Hallegårdsvägen i Sävedalen för granskning.

Planområdet ligger söder om Hallegårdsvägen och norr om Östra fjällvägen, cirka 350 meter söder om Göteborgsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter fördelat på tre huskroppar i 3-4 våningar med parkering i garage under del av byggnaderna. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor. Planområdet utgörs av ett i huvudsak oexploaterat skogsområde och gränsar till villatomter och lokalgator.

Granskningsförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, där markanvändningen för området anges till ”bostäder och service”. Den befintliga detaljplanen anger bestämmelserna ”allmän plats av annan natur än gata och torg” dvs. ett obebyggt naturområde.

Detaljplanesamråd har genomförts enligt Plan- och bygglagen under tiden 8 september till 6 oktober 2016.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Granskningen pågår 16 mars till 13 april

Granskning av förslag till detaljplan för bostäder vid Hallegårdsvägen, Sävedalen pågår från den 16 mars till den 13 april 2017. Förslaget finns utställt på följande platser:

  • Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34,
    Öppettider; mån klockan 8-19 samt tis-fre klockan 8-17.
  • Kulturum, Gamla Kronvägen 56,
    Öppettider: mån-fre klockan10-18.30 samt lördagar klockan 11-16.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter med namn och adress skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se senast den 13 april 2017.

Upplysningar

Kontakta planarkitekt Jesper Adolfsson eller mark- och exploateringsingenjör Maria Haraldsson via Partille kundcenter.