Den 23 mars 2016 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplanen för Ugglum 6:310 för att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus med 9 lägenheter. Samråd om planförslaget genomförs från den 8 mars till och med den 29 mars 2019.

Med hänsyn till befintlig bebyggelse söder om Göteborgsvägen avser planarbetet också utreda den framtida byggnadens placering på fastigheten, parkeringslösningar samt infart.

Detaljplanen är upprättad enligt standard planförfarande (PBL 2010:900).

Planens läge och omfattning

Planområdet omfattar fastigheten Ugglum 6:310 på Göteborgsvägen 111. Området är 1157 kvadratmeter. Det ligger i Sävedalen utmed Göteborgsvägen som pekas ut som centrumstråk med stadsmässig karaktär i Partille kommuns översiktsplan ÖP Partille 2035.

Samråd om planförslaget

Detaljplaneförslaget skickas ut för samråd från den 8 mars till och med den 29 mars 2019. Från den 8 mars hittar du planhandlingarna här på partille.se/goteborgsvagen111. Under granskningen är de även utställda i:

  • Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.
    Öppet: Måndag, klockan 8-19, tisdag – fredag, klockan 8-17

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 29 mars 2019. Partille. E-post: samhallsbyggnadskontoret@partille.se. Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82.

Om detaljplaneprocessen

Berörda fastighetsägare får möjlighet att under samrådstiden lämna synpunkter på förslaget. Om kommunen får in synpunkter på förslaget kommer ett bearbetat planförslag att skickas ut på granskning enligt plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter från samråd och granskning sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande innan detaljplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.