Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Gavelåsvägen, Mellby 102:3 i Partille. Ett bearbetat planförslag skickas ut för granskning från den 16 november till och med den 7 december 2017.

Syfte och innehåll

Planområdet omfattar fastigheten Mellby 102:3 och är 5833 kvadratmeter.

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra en ny fastighet för enbostadshus genom delning av fastigheten Mellby 102:3. Befintligt bostadshus har ett kulturmiljöhistoriskt värde och skyddas från rivning och förvanskning.

Gällande översiktsplan, ÖP 05, anger markanvändningen i område till bostäder och service. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i sin lydelse efter 1 januari 2015.

Granskning 16 november till 7 december

Samråd hölls om förslaget till detaljplan våren 2016. Nu skickas ett bearbetat planförslag ut på granskning från den 16 november till och med den 7 december 2017.

Under perioden finns granskningsförslaget utställt i Partille kommunhus på Gamla Kronvägen 34. Öppettider klockan: 8-17 måndag-fredag, samt på måndagar även klockan 17-19.

Synpunkter ska skickas till Partille kommun senast den 7 december 2017. Antingen via e-post till samhallsbyggnadskontoret@partille.se eller skriftligen i brev till:

Partille kommun
Samhällsbyggnadskontoret
433 82 Partille

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.