Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder och handel vid Gökegård 2:3 med flera i Öjersjö.

Granskning

Efter granskningen i augusti 2017 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med att studera förutsättningarna för de kommunala VA-anläggningarna samt dricksvattentäkten Kåsjön. Flera revideringar av plankartan medför att en ny granskning kommer att ske efter sommaren 2018.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 500 bostäder. Planen syftar vidare till att möjliggöra ett mindre lokalt centrum med matbutik och andra verksamheter. Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark i mitten av Öjersjö mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen.

Bebyggelsen är tänkt att skapa ett större underlag för service och kollektivtrafik i Öjersjöområdet, men också att ge en större variation av bostadsutbudet med blandade upplåtelse- och boendeformer - bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter, friliggande villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Ett bullerskydd ska uppföras norr om Nya Öjersjövägen och en ny busshållplats anläggas i anslutning till centrumet. Planen innebär ett bevarande av lokala höga naturvärden och fornlämning som finns inom planområdet, samt förstärkning av allmänhetens tillgänglighet till rekreation.

Detaljplanen följer huvudsakligen inriktningen i gällande översiktsplan, men för den nordvästra delen av planområdet som ligger inom Områdesplan för Kåsjöns friluftsområde bedöms detaljplanen inte vara förenlig med översiktsplanen i de delar som rymmer bostäder.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 i sin lydelse före 1 januari 2015.

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.