Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder i Paradiset i Partille och bjuder in till samrådsmöte i sessionssalen i Partille kommunhus onsdagen den 29 juni 2016 klockan 18. Då ges möjlighet att titta närmare på förslaget och ställa frågor till kommunens representanter.

Bostäder i Paradiset, Mellby 116:10 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder i Paradiset i Partille. Planområdet ligger mitt i Paradisets villastad norr om Partille station. Planområdet omfattar fem äldre villatomter varav två är bebyggda, bland annat med Villa Porthälla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus, ombyggnad av enbostadshuset på Kyrkåsliden 2 till lägenheter och/eller kontor samt lösa angöring till Villa Porthälla. Inom planområdet ryms cirka 65 lägenheter. Bostadshusen ska uppföras med hänsyn till den befintliga kulturmiljön i villastaden Paradiset. En höjd med utsikt över Paradiset planläggs som allmän plats naturmark.

Ett genomförande av detaljplanen går i linje med gällande översiktsplan, ÖP 05, som anger markanvändningen till bostäder och service. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i sin lydelse efter 1 januari 2015.

Samrådstid

Samråd pågår mellan 23 juni och 18 augusti 2016.

Samrådsmöte 29 juni

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till samrådsmöte i sessionssalen i Partille kommunhus onsdagen den 29 juni 2016 klockan 18. Då ges möjlighet att titta närmare på förslaget och ställa frågor till kommunens representanter

Synpunkter

Skriftliga synpunkter med namn och adress skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se senast den 18 augusti 2016

 

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.