Samråd om förslag till ändring av Detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847) samt Stadsplan Skolområde norr om g:a Kronvägen (256). Syftet med planändringarna är att möjliggöra cirka 30 nya bostäder i ett flerbostadshus med god koppling till omgivande bebyggelse och stadspark.

Lyftes ur tidigare detaljplan

Syftet med Detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847) var att skapa ett stadsmässigt kvarter i centrala Partille. Detaljplanen är i stort genomförd.

När planen togs fram var avsikten att ytterligare ett bostadshus skulle uppföras. Det visade sig dock vara svårt att lösa bullerproblematiken kopplad till Västra stambanan, samtidigt som en hög kvalitet på husets gestaltning kunde erhållas.

Då det var viktigt att genomföra övriga delar av planen, till exempel nya Kulturum med ett sammanhållet kultur- och utbildningscentrum, beslutades att bostadshuset skulle lyftas ut ur detaljplanen och planläggas senare.

Bostäder och bullerskydd i ett

Nu har förutsättningarna kring trafikbuller förändrats och det finns en bra lösning för bostadshuset. Syftet med planändringarna är att möjliggöra cirka 30 nya bostäder i ett flerbostadshus med innovativ estetisk utformning samt med god koppling till omgivande bebyggelse och stadspark.

Det tänkta bostadshuset kommer även att bidra till att skärma av bullret från Västra stambanan för de bostäder som byggs ovanpå och i anslutning till den nya Partillebohallen.

Samrådstid 25 oktober - 29 november

Samrådstiden har förlängts då felaktig url-länk angetts till sidan med samrådshandlingarna på partille.se i det utskickade informationsbrevet. Det går att lämna synpunkter fram till och med den 29 november 2018.

För att rymma det tänkta bostadshuset behöver ett mindre utsnitt av detaljplanen ändras. Dessutom behöver den äldre stadsplanen för Skolområde norr om Gamla Kronvägen (256) ändras och anpassas till omgivande förhållanden.

Från den 25 oktober finns planhandlingarna tillgängliga på denna sidan partille.se/akanten3. Under granskningstiden är de även utställda i:

  • Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34. Öppet: Måndag, kl. 8-19, tisdag – fredag, kl. 8-17.
  • Partille Kulturums foajé, Gamla Kronvägen 56. Öppet: Måndag – fredag, kl. 8-20, lördag, kl. 11-16 (Obs. Stängt 3/11).

Öppet hus den 12 november

Representanter från samhällsbyggnadskontoret finns på plats i kommunhusets foajé för att svara på frågor om planändringarna måndagen den 12 november, klockan 17-18. Välkommen!

Synpunkter

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 29 november 2018. E-post: kommunkontoret@partille.se. Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter, kan förlora sin rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete. 

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.