Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Hallegårdsvägen i Sävedalen. Granskningen avslutades i april 2017 och kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-10-31. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens beslut. Överklagan skedde då till nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen som i protokoll 2018-11-20 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Planbeslutet vann därmed laga kraft den 2018-11-20.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor.

Planområdet ligger söder om Hallegårdsvägen och norr om Östra fjällvägen, cirka 350 meter söder om Göteborgsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter fördelat på tre huskroppar i 3-4 våningar med parkering i garage under del av byggnaderna. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor. Planområdet utgörs av ett i huvudsak oexploaterat skogsområde och gränsar till villatomter och lokalgator.

Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, där markanvändningen för området anges till ”bostäder och service”. Den befintliga detaljplanen anger bestämmelserna ”allmän plats av annan natur än gata och torg” dvs. ett obebyggt naturområde.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanesamråd har genomförts enligt Plan- och bygglagen under tiden 8 september till 6 oktober 2016.

Besluts- och överklagandeprocess

Partille kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen 2017-10-31, § 91. Länsstyrelsen beslutade 2017-11-09 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § PBL (2010:900).

Kommunens beslut överklagades av flera privatpersoner till mark- och miljödomstolen som 2018-09-04 beslöt att avslå och avvisa överklagandena och att fastställa beslutet att anta detaljplanen.

Beslutet överklagades 2018-09-04 vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har i protokoll 2018-11-20 beslutat att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Planbeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft den 2018-11-20.

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.