Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Hallegårdsvägen i Sävedalen. Granskningen avslutades i april 2017 och kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-10-31. Beslutet har överklagats via länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen till Mark- och miljödomstolen som i protokoll 2018-11-20 beslutat att inte ge prövningstillstånd. Planbeslutet vann därmed laga kraft den 2018-11-20.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor.

Planområdet ligger söder om Hallegårdsvägen och norr om Östra fjällvägen, cirka 350 meter söder om Göteborgsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter fördelat på tre huskroppar i 3-4 våningar med parkering i garage under del av byggnaderna. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor. Planområdet utgörs av ett i huvudsak oexploaterat skogsområde och gränsar till villatomter och lokalgator.

Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, där markanvändningen för området anges till ”bostäder och service”. Den befintliga detaljplanen anger bestämmelserna ”allmän plats av annan natur än gata och torg” dvs. ett obebyggt naturområde.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanesamråd har genomförts enligt Plan- och bygglagen under tiden 8 september till 6 oktober 2016.

Besluts- och överklagandeprocess

Partille kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen 2017-10-31, § 91. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länstyrelsen som 2017-11-09 beslöt att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § PBL (2010:900). 

Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till mark- och miljödomstolen som 2018-09-04 beslöt att avslå och avvisa överklagandena och att fastställa beslutet att anta detaljplanen. Domstolens beslut överklagades 2018-09-04 till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har i protokoll 2018-11-20 beslutat att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Planbeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft den 2018-11-20.

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen