Här kan du ta del av gällande detaljplaner i Partille kommun. Under respektive rubrik finns planbeskrivning och plankarta samt i vissa fall ytterligare informationsmaterial.

2019

Bostäder vid Lyckotalsvägen

2018

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Skulltorp 1:374

Bostäder vid Hallegårdsvägen, Ugglum 8:40

Bostäder vid Gavelåsvägen, Mellby 102:3

Upphävande av fastighetsindelningsplan för Öjersjö 6:201

2017

Ändring av del av stadsplan för Partille (del av Kåhögsområdet)

Bostäder vid Ulvåsvägen, Mellby 2:165

2016

Bostäder och handel vid Kyrktorget

Förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl.

Parkering, del av Högen 3:1

Delning av fastighet, Kåhög 106:8

Vårdcentral Furulund, Skulltorp 1:884

2015 

Skola och bostäder Hägnekreken, Öjersjö 6:3 m fl

Bostäder Kåbäcken 11:1 m fl

Villa Porthälla, ändring av detaljplan 114, del av Mellby 116:5

Ändring av del av detaljplan för Bostäder i Partille centrum, Partille 11:2

Detaljplan för bostäder inom Skulltorp 1:175

Ändring av del av detaljplan för del av Kåsjöområdet, området söder om Kåsjöbadet, Öjersjö 6:16

2014

Bro över Säveån, Yllegatan

Skolverksamhet (del av Lexby 1:95 och 1:117 m fl)

Bostäder Hultet Södra delen, Öjersjö

Bostäder Hossaberget, Öjersjö

Tillbyggnad och påbyggnad av enbostadshus, Ugglum 163:4

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom del av detaljplan för kvarteret Violen

Lexby IP

2013

Bostad Ugglum 3:57 m fl 

Kesebacksstugan i Jonsered

Bostad och maskinhall Lexby 1:106 m fl

Gruppboende Södra Sävedalen

Förskola Södra Sävedalen

Gångfartsgata, Skulltorp 1:380

Förskola och idrottshall, Öjersjö

Partille 11:8 m fl Östra centrum

Förskola Lexby, Lexby 1:117 m fl

Tillbyggnad av Jonsereds skola

Bostäder m m vid Gymnasieområdet, Partille 2:14

2012

Bostäder vid Mimersvägen

Vallhamra Idrottsplats

Bostäder vid Isfabriksområdet

Bostäder vid Kvarnfallsvägen

2011

Soldattorp vid Soldatängen

Områdesbestämmelser för Amerika

Bostäder och handel vid Vallhamra torg

Bostäder vid Riddar Tures väg

Bostäder i Hultet norra

2010

Äldrebostäder Furulund

Bostäder utmed Oxledsvägen

Bostäder vid Brattåskärrsvägens västra del

2009

Bostäder vid Måns-Olas väg

Ändring av detaljplan för verksamhets- och trafikområde vid Gamla Alingsåsvägen

2008

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder i Djupedalen

 

Illustration: Planprocessen

 

Äldre detaljplaner

Kontakta Partille kundcenter för information om gällande detaljplaner som är äldre än tio år. E-post kundcenter@partille.se.

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.