Här kan du ta del av gällande detaljplaner i Partille kommun. Under respektive rubrik finns planbeskrivning och plankarta samt i vissa fall ytterligare informationsmaterial.

2017

Ändring av del av stadsplan för Partille (del av Kåhögsområdet)

Bostäder vid Ulvåsvägen, Mellby 2:165

2016

Bostäder och handel vid Kyrktorget

Förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl.

Parkering, del av Högen 3:1

Delning av fastighet, Kåhög 106:8

Vårdcentral Furulund, Skulltorp 1:884

2015 

Skola och bostäder Hägnekreken, Öjersjö 6:3 m fl

Bostäder Kåbäcken 11:1 m fl

Villa Porthälla, ändring av detaljplan 114, del av Mellby 116:5

Ändring av del av detaljplan för Bostäder i Partille centrum, Partille 11:2

Detaljplan för bostäder inom Skulltorp 1:175

Ändring av del av detaljplan för del av Kåsjöområdet, området söder om Kåsjöbadet, Öjersjö 6:16

 

2014

Bro över Säveån, Yllegatan

Skolverksamhet (del av Lexby 1:95 och 1:117 m fl)

Bostäder Hultet Södra delen, Öjersjö (byggnation ej slutförd)

Bostäder Hossaberget, Öjersjö (byggnation ej slutförd)

Tillbyggnad och påbyggnad av enbostadshus, Ugglum 163:4

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom del av detaljplan för kvarteret Violen

Lexby IP

2013

Bostad Ugglum 3:57 m fl 

Kesebacksstugan i Jonsered

Bostad och maskinhall Lexby 1:106 m fl

Gruppboende Södra Sävedalen (byggnation ej slutförd)

Förskola Södra Sävedalen

Gångfartsgata, Skulltorp 1:380

Förskola och idrottshall, Öjersjö

Partille 11:8 m fl Östra centrum (byggnation ej slutförd)

Förskola Lexby, Lexby 1:117 m fl

Tillbyggnad av Jonsereds skola

Bostäder m m vid Gymnasieområdet, Partille 2:14 (byggnation ej slutförd)

 

2012

Bostäder vid Mimersvägen (byggnation ej slutförd)

Vallhamra Idrottsplats

Bostäder vid Isfabriksområdet (byggnation ej slutförd)

Bostäder vid Kvarnfallsvägen (byggnation ej slutförd)

 

2011

Soldattorp vid Soldatängen

Områdesbestämmelser för Amerika

Bostäder och handel vid Vallhamra torg (byggnation ej slutförd)

Bostäder vid Riddar Tures väg

Bostäder i Hultet norra (byggnation ej slutförd)

 

2010

Äldrebostäder Furulund (byggnation ej slutförd)

Bostäder utmed Oxledsvägen (byggnation ej slutförd)

Bostäder vid Brattåskärrsvägens västra del

 

2009

Bostäder vid Måns-Olas väg

Ändring av detaljplan för verksamhets- och trafikområde vid Gamla Alingsåsvägen

 

2008

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder i Djupedalen

 

2007

Bostäder i Öjersjö brasegård

Dagcenter vid Stubbvägen i Furulund

Göteborgsvägen, mittdelen 1

Göteborgsvägen, mittdelen 2

Bostäder i Öjersjö hallen

Ändring av detaljplan för industriområde vid Lexby

Bostäder i Partille centrum

 

2006

Bostäder vid Finngösaskolan

Parkering vid Finngösahuset

 

2005

Bostäder i Hålsjöområdet, västra delen

Ändring av detaljplan för Partille köpcentrum, del 1

Ändring av detaljplan för Partille köpcentrum, del 2

 

2004

Bostäder i Hålsjöområdet, östra delen

Partille köpcentrum, del 2

 

2003

Partille köpcentrum, del 1

Bostäder söder om Byvägen, Kåhög

Industriområde vid Laxfiskevägen, östra delen

Parkering vid södra Annebergsvägen

Bostäder mm i Uddared, södra delen

 

2002

Bostäder vid Fjällvindsområdet

Föreningsgård vid Tiondevägen, Furuskog

Göteborgsvägen, västra delen

Göteborgsvägen, östra delen

Serviceboende vid Soldatängen

Förskola/skola i Öjersjö

 

Ytterligare frågor

Vi arbetar på att ta fram en karta över samtliga gällande detaljplaner. På den kommer du att hitta den information du behöver genom att klicka på aktuell fastighet.

Har du ytterligare frågor innan kan du kontakta Partille kommuns kundcenter på telefon 031-792 10 00 eller via e-post kundcenter@partille.se.

 

Illustration: Planprocessen

 

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.