Partille kommun strävar efter att vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar kommun. ”Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021” är vårt främsta vägledande styrdokument för att nå ekologisk hållbarhet.

En god livsmiljö för alla nu och i framtiden

Strävan mot en hållbar utveckling är en nationell angelägenhet. Partille kommuns miljöarbete utgår från det övergripande generationsmålet för Sveriges miljöpolitik – att allt utvecklingsarbete ska ha ett synsätt som säkerställer att nuvarande generationers behov kan uppfyllas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Enkelt uttryckt är kommunens uppdrag både att planera för en samtid och för en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet i Partille. Med ansvar för lokal utveckling och att skapa en god livsmiljö för våra invånare har vi stora möjligheter att styra utvecklingen i en positiv riktning. Till exempel genom fysisk planering av mark, vatten, bebyggelse och infrastruktur, genom upphandlingar och inköp och genom vår yrkesutövning.

14 nationella miljökvalitetsmål berör Partille

Utifrån generationsmålet har riksdagen även beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för att skapa en tydlig struktur för miljöarbetet på statlig, regional och kommunal nivå. Partille kommun berörs av 14 av de 16 målen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalité
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Lokala miljömål och målområden för Partille

Dessa nationella miljökvalitetsmål har i sin tur brutits ner till lokala miljömål som i sin tur har delats in i fem överskådliga lokala målområden i "Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021".

 • En hållbar kommunal organisation
 • Frisk luft och hållbar klimatutveckling
 • Ett säkert och hälsosamt samhälle
 • En god bebyggd miljö
 • En tillgänglig natur med bevarad mångfald

Ta del av samtliga lokala miljömål längst ner på den här sidan.

Verktyg för att följa upp pågående miljöarbete

Med de lokala miljömålen vill vi fånga upp och strukturera allt det som görs i kommunen så att vi lättare kan mäta effekterna av det pågående arbetet och tydliggöra det för våra invånare, medarbetare och politiker.

Åtgärder för att nå närmare målen kommer att följas upp i förvaltningarnas bokslut och revideras varje år. Vissa miljömål kommer även att redovisas som nyckeltal i kommunens årsredovisning för att visa hur miljöarbetet fortskrider. Vart fjärde år kommer dessutom en större uppföljning av de lokala miljömålen att göras för att se hur kommunen ligger till och om inriktningen för målen behöver skruvas för att vi ska kunna nå dem.

Vägledande för kommunens medarbetare

De lokala miljömålen ska användas som underlag vid verksamhets- och budgetplanering av kommunens alla förvaltningar. Politiker och chefer har ett särskilt ansvar att skapa goda förutsättningar och att avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet samt att följa upp att det sker i en riktning så att målen kan nås.

Därtill har varje medarbetare i Partille kommun ansvar för sin egen miljöpåverkan i de dagliga rutinerna på arbetsplatsen till exempel genom eftertänksam energi- och resursförbrukning och avfallshantering och genom medvetna resval i tjänsten.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma och på jobbet har också stor betydelse för att målen ska kunna nås. Som Partillebo kan du bidra till en bättre livsmiljö för alla kommunens invånare nu och i framtiden. Tre relativt enkla åtgärder med stor positiv miljöpåverkan är att:

 • Välja att åka kollektivt när du kan – Fundera över om du verkligen behöver bilen alla gånger som du tar den.
 • Minska ditt matsvinn – Laga en smarrig gratäng på veckans rester och öka andelen vegetariska måltider.
 • Fundera ett extra varv innan du köper nya prylar – Är de verkligen nödvändiga? Återvinn dina kasserade grejor rätt och sortera så långt som möjligt. Så kan vi minska avfallsberget tillsammans och tillverka nya prylar på köpet.

Fler tips om hur du kan bidra till en bättre livsmiljö för alla hittar du på Miljomal.se.

Ta del av kommunens miljömål

I ”Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021” kan du läsa mer ingående om bakgrunden till framtagandet av de lokala miljömålen, planer för genomförande och uppföljning och fördjupade lokala nulägesbeskrivningar för vart och ett av de 14 nationella miljökvalitetsmålen.

Här nedan kan du ta del av Partille kommuns miljömål kopplade till de fem målområdena och kortfattade lokala nulägesbeskrivningar för varje nationellt miljökvalitetsmål som Partille omfattas av.

Lokala miljömål för Partille kommun

En hållbar kommunal organisation

I målområdet ingår samtliga nationella miljökvalitetsmål som berör Partille.

Lokala miljömål

1.1. Andelen miljömässigt hållbara inköp ska öka till 2021 jämfört med 2017.

1.2. Senast 2017 ska Partille kommuns upphandlingsstrategi revideras
och riktlinjer för miljökrav vid inköp ska införas.

1.3. Vid revidering av kommunens placeringspolicy ska behovet
av riktlinjer gällande miljömässigt hållbara placeringar utredas.

Frisk luft och hållbar klimatutveckling

I målområdet ingår de nationella miljökvalitetsmålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Ingen övergödning
 • God bebyggd miljö

Lokala miljömål

2.1 Kollektivtrafikens andel av resandet ska år 2025 vara 40 procent.

2.2 År 2030 ska 100 procent av kommunens bilar drivas med fossilfria bränslen.

2.3 Antal körda kilometer med bil per invånare ska minska till år 2025 jämfört med 2014.

2.4 Kommunens anställda ska till år 2021 minska antalet resor i tjänsten jämfört med 2017. Av de resor som görs ska andelen kollektivtrafik, gång och cykel öka.

2.5 Partille kommun ska verka för att byggherrar väljer ett mer energieffektivt byggande än gällande BBR –Boverkets byggregler.

2.6 Energianvändningen i offentliga lokaler (byggnadens specifika energianvändning samt belysning) ägda av Partillebo ska minska till år 2025 jämfört med 2016.

2.7 Energianvändningen i offentliga verksamheter (verksamhetens egen energianvändning) ska minska till år 2025 jämfört med 2016.

2.8 Senast år 2025 ska 100 procent av elen som förbrukas i Partille kommuns lokaler täckas av el producerad av förnyelsebara energikällor under förutsättning att marknadsförutsättningarna gör det möjligt.

2.9 Till år 2021 ska matsvinnet i kommunens skolor minska jämfört med 2017.

2.10 Halten av partiklar (PM10) i anslutning till E20 ska år 2025 inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

2.11 Halten av kvävedioxid i anslutning till E20 ska år 2025 inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Ett säkert och hälsosamt samhälle

I målområdet ingår de nationella miljökvalitetsmålen:

 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Grundvatten av god kvalitet
 • God bebyggd miljö

Lokala miljömål

3.1 Förekomsten av gifter i barns vardag ska minimeras.

3.2 År 2025 ska samtliga kommunala förskolor arbeta med giftfri förskola.

3.3 Till år 2021 ska andelen ekologiska livsmedel som kommunen köper in till sina verksamheter ha ökat jämfört med 2016.

3.4 Nedlagda deponier i Partille kommun ska inte medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

3.5 Förorenade områden i Partille ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

3.6 År 2021 ska alla kommunala grundvattentäkter ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.

3.7 Antalet årliga fall i Partille av hudcancer orsakade av UV-strålning ska minska jämfört med år 2000.

3.8 År 2025 ska alla utomhusmiljöer på förskolor vara solsäkra.

3.9 Vid nybyggnation av bostäder, skolor och förskolor ska riktvärdet 0,2 T (mikrotesla) för magnetfält klaras.

3.10 Radonhalten i alla skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Becquerel per kubikmeter luft.

3.11 Till år 2021 ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Becquerel per kubikmeter luft.

En god bebyggd miljö

I målområdet ingår det nationella miljömålet:

 • God bebyggd miljö

Lokala miljömål

4.1 Vid utbyggnad ska i första hand den befintliga infrastruktur och service som finns nyttjas. Ny mark ska endast tas i anspråk där det krävs för en naturlig utveckling av kommunens bebyggelsestruktur.

4.2 Partille kommun ska verka för att nybyggnation i kommunen sker inom detaljplanelagt område. Byggnation utanför detaljplanelagt område ska kunna medges i vissa fall.

4.3 Partille kommun ska verka för att bullernivåerna i kommunens mest bullerutsatta delar sänks.

4.4 Till år 2021 ska samtliga kommunala verksamheter ha infört sortering med avseende på hushållsavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper och matavfall.

4.5 Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i Partille ska år 2021 vara lägre än år 2016.

4.6 Mängden producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras.

4.7 Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Allt separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion.

4.8 Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras.

4.9 Avfallshanteringen ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.

En tillgänglig natur med bevarad mångfald

I målområdet ingår de nationella miljökvalitetsmålen:

 • Levande sjöar och vattendrag
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt‐ och djurliv

Lokala miljömål

5.1 Alla boende i Partille ska ha god tillgång till både närnatur och storskogsupplevelse och rika möjligheter till ett mångfacetterat friluftsliv.

5.2 I den fysiska planeringen ska påverkan på strandnära miljöer för frilufts-, djur- och växtliv minimeras och hänsyn ska tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten.

5.3 Senast 2021 ska alla sjöar och vattendrag ha uppnått minst god status enligt vattendirektivet.

5.4 Sjöar och vattendrag som ingår i den regionala kalkningsplanen ska som årsmedelvärde lägst ha ett pH-värde på 6,0.

5.5 Säveån och dess stränders ekologiska kvaliteter och funktioner ska värnas. Vid utvecklingsplaner i anslutning till ån ska utredningar och avvägningar göras utifrån de värden som finns för att säkerställa att dessa ambitioner uppnås. Förlorade värden ska så långt möjligt kompenseras.

5.6 Kommunens skogar ska skötas med värden för friluftslivet, biologisk mångfald och kulturmiljö som prioriterade mål. Den produktiva skogen ska finansiera åtgärder för dessa mål. Partilles skogsbruk ska fortsätta vara miljöcertifierat.

5.7 Skogsbruket ska bedrivas hyggesfritt om inte slutavverkning är lämpligast för utvecklingen av natur- eller friluftsvärden inom kommunen.

5.8 Värdena för biologisk mångfald i kommunen ska värnas. Vid utvecklingsplaner i anslutning till naturvärden kopplade till detta ska utredningar och avvägningar göras utifrån de värden som finns för att säkerställa att denna ambition uppnås. Förlorade värden ska så långt möjligt kompenseras.

5.9 Områden med höga natur- och kulturvärden ska stärkas, tillgängliggöras och vårdas långsiktigt. Vid utvecklingsplaner i anslutning till denna typ av områden ska utredningar och avvägningar göras utifrån de värden som finns för att säkerställa att dessa ambitioner uppnås.

5.10 Odlingslandskapet mellan Lexby och Kåhög bör så långt som möjligt hållas öppet. Natur-, kultur och rekreationsvärden i området ska bevaras och utvecklas.

5.11 Natur- och kulturvärden i kommunens gröna kilar ska värnas. Vid utvecklingsplaner i anslutning till dessa ska utredningar och avvägningar göras utifrån de värden som finns för att säkerställa att denna ambition uppnås.

5.12 Kopplingar mellan större sammanhängande naturstråk ska värnas och stärkas. Vid utvecklingsplaner i anslutning till denna typ av områden ska utredningar och avvägningar göras utifrån de värden som finns för att säkerställa att dessa ambitioner uppnås.

5.13 Väl fungerande viltpassager för alla kategorier av djur ska finnas inom de delar av Delsjön-Härskogenkilen som ligger inom Partille kommun senast 2021. Eventuella utvecklingsplaner får inte begränsa viltets tillgänglighet till passagerna.