Strävan mot en hållbar utveckling är en nationell angelägenhet. Partille kommuns miljöarbete utgår därför från det övergripande så kallade generationsmålet för Sveriges miljöpolitik – att lämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagen har också beslutat om 16 miljökvalitetsmål för miljöarbetet och strävan efter en ekologiskt hållbar utveckling på nationell, regional och lokal nivå. Med ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö har kommunerna stora möjligheter att styra utvecklingen genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö.

Formulera lokala mål för miljöarbetet

Partille strävar efter att vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktig hållbar kommun och miljökvalitetsmålen ska genomsyra all kommunal verksamhet. Till exempel kan miljömålen integreras i kommunernas infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, bevarande av grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling samt skydd och vård av vårt kulturarv.

Just nu jobbar vi med att omsätta de nationella målen till lokala mål och att lägga grunden för ett strategiskt åtgärdsarbete utifrån våra förutsättningar i Partille. Arbetet inleddes redan 2011 då sex av de nationella miljökvalitetsmålen bröts ner till lokala mål. Läs mer i dokumentet Lokala miljömål för Partille kommun. Det finns också ett informationsblad som sammanfattar miljömålen.

Partille berörs av 14 av 16 miljömål

Nu görs en revidering av de antagna lokala miljömålen från 2011. Samtidigt jobbar vi vidare med ytterligare mål. Partille kommun berörs av 14 av de 16 nationella målen – begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalité, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

För varje enskilt nationellt miljökvalitetsmål som berör Partille kommun tas en beskrivning fram av nuläget för att se hur kommunen står sig i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån det jobbar vi vidare mot de lokala målen. Nulägesbeskrivningar och åtgärder kommer att diskuteras och arbetas in i kommunens olika verksamheter genom samråd, arbetsgrupper och informationsinsatser. Ambitionen är att vårt arbete med att nå målen och tillståndet i miljön ska följas upp regelbundet.

Lokala miljömål för Partille kommun

Begränsad klimatpåverkan

Sammanfattning av nuläget

Det globala klimatet blir varmare till följd av koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter. Förbränning av olja, kol, naturgas och andra fossila bränslen för el, värme, industriprocesser och transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen i Sverige och världen.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att ändra våra matvanor, åka kollektivt och minska energiförbrukningen hemma och på jobbet kan vi minska vår klimatpåverkan. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Ta hjälp av Energi- och klimatrådgivningen i Göteborgs stad för att minska dina energikostnader och spara pengar. Energi- och klimatrådgivningen erbjuder små och medelstora företag i Partille ett kostnadsfritt rådgivningsbesök. Tillsammans resonerar ni kring företagets energianvändning och genomför en rundvandring i lokalerna för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Läs mer här.

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar för att uppfylla målet bland annat genom att göra alternativa transportsätt till bilen möjliga i den fysiska planeringen. 2016 kompletterades till exempel gång- och cykelvägen mellan Partille centrum och Kåhög med en sträcka som tidigare saknats mellan Himlastegen och Västergårdsvägen. Vi ligger dessutom i framkant i regionen i arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra busshållplatser. Arbetet sker i samverkan med Västtrafik med målet att förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar – och alla andra. Kommunen har även en hög hållplatstäthet. Flertalet av våra invånare bor inom 400 meter från närmsta hållplats.

Vill du veta mer?


Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Frisk luft

Sammanfattning av nuläget

Att andas in luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt. Luftföroreningar orsakar även korrosion och kan skada byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets grödor av marknära ozon. Vägtrafiken är en stor källa till luftföroreningar framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen och bidrar till att marknära ozon bildas. Trafiken orsakar även utsläpp av slitagepartiklar som slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck. Utsläpp från vedeldning bidrar också till sämre luft i flera tätorter.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Till exempel genom att åka kollektivt oftare, använda dubbfria vinterdäck och undvika att köra bilen på tomgång samt att återvinna trädgårdsavfall och annat skräp istället för att bränna upp det hemma på tomten kan vi bidra till att luften blir bättre. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. Till exempel är smarta transporter ett begrepp som allt oftare används av företagare som vill effektivisera sin verksamhet och samtidigt minska klimatpåverkan. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

En stor bidragande orsak till luftföroreningar i de centrala delarna av kommunen är E20 som passerar rakt igenom Partille. Europavägen är ett utpekat riksintresse och det är Trafikverket som ansvarar för underhållet av motorvägen. Som enskild kommun är det svårt att påverka i framtidsfrågor som rör E20. Men genom att samverka både regionalt och nationellt kan vi ändå sträva efter nya lösningar och förbättringar på lång sikt. Det vi kan göra nu lokalt är att genom den fysiska planeringen av Partille kommun uppmuntra både våra invånare och anställda att välja andra transportsätt än bilen.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Bara naturlig försurning

Sammanfattning av nuläget

Skogsmark, sjöar och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall av försurande ämnen har dock påskyndat försurningen. Det påverkar växter och djur och bidrar till ökad korrosion, det vill säga att material vittrar sönder. Korrosionen drabbar till exempel fornlämningar och nedgrävda rörledningar. Även människans hälsa kan påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar.

De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak och härrör från utsläpp framför allt från väg- och sjötrafik, värme och elkraftverk, industrier, skogsbruk och jordbruk.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Till exempel genom att åka kollektivt oftare, använda miljömärkt, elgräsklippare eller klippa gräsmattan med handdriven gräsklippare kan vi bidra till att minska försurningen. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Ta hjälp av Energi- och klimatrådgivningen i Göteborgs stad för att minska dina energikostnader och spara pengar. Energi- och klimatrådgivningen erbjuder små och medelstora företag i Partille ett kostnadsfritt rådgivningsbesök. Tillsammans resonerar ni kring företagets energianvändning och genomför en rundvandring i lokalerna för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Läs mer här.

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Västra Götaland är hårt drabbat av försurning. För att minska försurningen i skogsmark har kommunen genomfört askspridning på delar av den kommunägda skogsmarken. Ett kalkningsprogram för att höja pH-värdet i ett flertal sjöar och vattendrag i Partille kommun har också upprättats av länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Giftfri miljö

Sammanfattning av nuläget

Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön och kan tas upp av växter, djur och människor. För många ämnen är halterna i miljön för höga och orsakar problem för människor och miljö. Till exempel har några procent av befolkningen höga halter av kadmium i njurarna. PCB och bromerade flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk och hormonstörande ämnen misstänks kunna orsaka vanliga folksjukdomar. På vissa platser där industrier och bensinstationer har legat finns stora mängder föroreningar i marken.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att undvika att använda kemikalier i onödan, kontrollera att de leksaker vi ger till barn är CE-märkta, sortera och återvinna farligt avfall och välja ekologiska livsmedel kan vi minska mängden farliga ämnen i vår livsmiljö. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Som företagare i Partille kan du beställa ett ÅVC-kort via kommunen för att få lämna grovavfall från verksamheten i begränsade mängder på vår återvinningsstation i Öjersjö. Med kortet får ditt företag rätt till tre fria besök per år. Kom bara ihåg att farligt avfall från företag inte får lämnas på återvinningscentralen. Kontakta istället ett företag i avfallsbranschen för att hantera ditt farliga avfall på rätt sätt. Läs mer här.

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar bland annat genom tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken för att minska mängden farliga kemiska ämnen som riskerar att påverka miljön och hälsan i kommunen. Det handlar både om hur företag och verksamheter arbetar med kemikalier, hur förorenade massor hanteras, gamla deponier och giftiga ämnen i smycken och leksaker. Till exempel deltog vi i ett nationellt tillsynsprojekt 2014 som innebar att farliga metaller kontrollerades i oäkta smycken hos leverantörer och butiker. Resultatet var positivt. Ingen av de Partillebutiker som kontrollerades då sålde smycken med otillåtna halter av metallerna bly, kadmium eller nickel.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Ett skyddande ozonskikt

Sammanfattning av nuläget

Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr när ozonskiktet tunnas ut. Orsaken till uttunningen är att ämnen som bryter ned ozon släpps ut i atmosfären. Till exempel klorerade ämnen som bland annat finns i kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast.

1987 tecknades ett internationellt avtal som kallas Montrealprotokollet. Avtalet ställer krav på deltagande länder, däribland Sverige, att förbjuda och begränsa användningen av ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna har varit mycket framgångsrika. Tack vare avtalet minskar utsläppen av ozonnedbrytande ämnen och det mesta tyder på att ozonuttunningen har avstannat.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att lämna din gamla frys till återvinningscentralen så att ozonnedbrytande ämnen kan tas om hand utan att läcka ut i miljön och återvinna din gamla brandsläckare på fritidsbåten när du köper en ny kan vi hindra att ämnen som klorerande ämnen som freon och halon når atmosfären. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Som företagare i Partille kan du beställa ett ÅVC-kort via kommunen för att få lämna grovavfall från verksamheten i begränsade mängder på vår återvinningsstation i Öjersjö. Med kortet får ditt företag rätt till tre fria besök per år. Kom bara ihåg att farligt avfall från företag inte får lämnas på återvinningscentralen. Kontakta istället ett företag i avfallsbranschen för att hantera ditt farliga avfall på rätt sätt. Läs mer här.

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Ett skyddande ozonskikt och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Säker strålmiljö

Sammanfattning av nuläget

Strålning har alltid funnits i människans naturliga miljö. Strålningen kommer från rymden, från solen och från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att dra nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri. Till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran som bränsle i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.

Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med strålning vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada och att stråldoserna begränsas så långt som det är möjligt och rimligt.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Att sola försiktigt genom att skydda oss och våra barn från solens UV-strålar kan minska risken att drabbas av hudcancer. Genom att minska onödig exponering från mobiltelefonen och välja en mobiltelefon med så lågt SAR-värde som möjligt så bidrar du också till en säkrare strålmiljö. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017. Vi har just påbörjat arbetet med att inventera solsäkerheten på kommunens förskolors utegårdar. Vår strävan i arbetet med de lokala miljömålen är att alla förskolgårdar successivt ska bli solsäkra.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Ingen övergödning

Sammanfattning av nuläget

Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor och drabbar marker såväl som sjöar, vattendrag och hav. Dessa näringsämnen kan hamna i miljön genom olika typer av utsläpp. Till exempel kväveoxider från fordonstrafik, sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp från avloppsreningsverk och industrier.

Övergödningen förändrar växtligheten successivt och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan. Problemen finns framför allt i södra Sverige.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att använda ett miljömärkt tvättmedel och inte överdosera det och att äta mer vegetarisk mat och mindre kött bidrar du till att minska övergödningen. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Levande sjöar och vattendrag

Sammanfattning av nuläget

Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med människans och samhällets behov. Till exempel vår önskan att bygga hus nära stranden eller behovet att reglera ett vattenflöde för att producera el från vattenkraft. Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll. Till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Men det är viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Vattendragen ger dricksvatten och används för fiske. Sjöar och vattendrag är också viktiga för rekreation, bad och båtturer. I närheten av vattenmiljöer finns dessutom ofta värdefulla kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av framtida generationer.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att visa hänsyn när du rör dig i naturen, åker motorbåt, fiskar eller lägger till med kanot längs stränderna kan du minska störningarna för växter och djur och bidra till att hålla sjöar och vattendrag levande. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi deltar i länsstyrelsens kalkningsprogram för att höja pH-värdet i ett flertal försurade sjöar och vattendrag i kommunen. Åtgärden är viktig för att djur och växter ska ha en god livsmiljö.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Grundvatten av god kvalitet

Sammanfattning av nuläget

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Vattenånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En del vatten tränger ned genom jordlager och berggrund och bildar grundvatten som efter en viss tid i marken – som beror på lokala förhållanden – rinner ut i sjöar, hav och vattendrag igen.

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan komma ut i och förorena grundvattnet. Även natriumklorid – vanligt salt – från vägar som har saltats på vintern har kommit ut i grundvattnet. Förutom att det påverkar grundvattnets kvalitet fräter saltet också sönder vattenledningar.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom sparsam bevattning från egen brunn och genom att hantera farliga vätskor som bensin och lacknafta på rätt sätt kan du bidra till ett grundvatten av god kvalitet. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av bra kvalitet och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Myllrande våtmarker

Sammanfattning av nuläget

Många växter och djur är beroende av våtmarker. Flera arter som beskrivs som hotade eller missgynnade är kopplade till dessa naturmiljöer som är särskilt känsliga för människans påverkan. Sedan 1800-talet har stora arealer våtmark torrlagts och förstörts i Sverige. Många av de våtmarker som finns kvar är dessutom så påverkade av markavvattning, skogsbruk och kvävenedfall att de inte längre kan skötas med bete eller slåtter. Flera våtmarkstyper väntas också påverkas negativt av klimatförändringar och etablering av främmande arter.

Skadade våtmarker har en lägre förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion. Många våtmarker har arkeologiska lämningar som kan skadas när våtmarkerna exploateras för bränsleutvinning av torv men även när de ska återställas.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Till exempel genom att undvika att köra terrängfordon på våtmarker eller fylla igen alla vattenhål på din tomt – som bland annat groddjur behöver för sin överlevnad – kan du bidra till fortsatt myllrande våtmarker. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

I samarbete med kommunen fick medlemmar från Partille trialklubb fräsa runt på motorcykel i skogen kring Åkersjön. Målet var att hjälpa den hotade arten klockgentiana att sprida sina fröer. Nu står det klart att blommorna tycks ha uppskattat det störande besöket som uppmärksammades av medier i hela landet. På ett år har antalet stänglar ökat från 36 till 55.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Levande skogar

Sammanfattning av nuläget

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Den största delen består av barrskog, men i söder breder lummig lövskog ut sig. Skogens utseende och vilka träd som dominerar påverkas av vårt klimat och vår historia. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur- och växtarter. Den är också en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.

Miljötillståndet i skogen påverkas dels av skogsbrukets intensitet och metoder, dels av att olika former av skötsel som exempelvis skogsbete och naturliga störningar som skogsbränder har upphört eller minskat. Utvecklingen har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer minskar. Den pågående klimatförändringen och nedfall från luftföroreningar har också negativa effekter på skogen.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att lära oss själva och våra barn den unika svenska allemansrätten och inte störa djur eller förstöra växter, mark eller träd kan vi bidra till fortsatt levande skogar. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017.

Partille kommun äger ungefär 90 procent av all skogsmark inom kommunen. Innehavet är certifierat vilket innebär att vi jobbar med ett långsiktigt hållbart skogsbruk där både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter vägs in. Inkomster från skogen återinvesteras i olika naturvårdsåtgärder. Till exempel röjningar och planteringar eller skötsel av naturreservaten. Läs mer här.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Ett rikt odlingslandskap

Sammanfattning av nuläget

Vårt odlingslandskap, dess naturvärden och biologiska mångfald är resultatet människans arbete under flera tusen års tid. Många av våra växt- och djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker- och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Många av dessa miljöer och äldre jordbruksbyggnader har även kulturhistoriska värden som ger en bild av hur våra förfäder levt och brukat jorden.

Odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljöer är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används. Till exempel är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker. I delar av landet har jordbruket blivit allt mer specialiserat och intensivt, medan marker på andra håll inte brukas längre och många gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att många av odlingslandskapets arter och naturtyper hotas.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Till exempel genom att välja att äta kött från djur som betat på naturbetesmark kan vi bidra till ett rikt odlingslandskap. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

”Levande Lexby" är ett avslutat EU-projekt som drevs i samarbete mellan Partille hembygdsförening, Partille kommun, Partillebo, Lexby ridklubb, Lexby gård med flera. Projektet handlade om att bevara och utveckla en storstadsnära landsbygd och ett av de sista kvarvarande odlingslandskapen i Partille samt att utveckla området kring Lexby by och fägata som besöks- och turistmål med fokus på den lokala kulturhistorien och miljön. Genom projektet har flera byggnader rustats upp och området har tillgängliggjorts för föreningslivet och kommuninvånarna genom arrangemang som Skördefesten i Lexby om höstarna. EU-projektet syftade även att stimulera lokal matproduktion och här finns ett nybyggt växthus som drivs av odlarföreningen ”Mat för alla i Lexby”.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

God bebyggd miljö

Sammanfattning av nuläget

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. Till exempel hur vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall. Bebyggelsen står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige och avfallet vi lämnar efter oss behöver minska och användas mer som en resurs. Olika bebyggelsemiljöer har också stora kulturvärden.

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. Städerna har brett ut sig och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet av transporter. Samtidigt sker en förtätning av städers centrala delar. Det kan minska transportbehov och ge klimatvinster, men också orsaka ökat buller. Ibland har förtätningen skett genom att grönområden har bebyggts. Detta ökar behovet av att förvalta och tillgängliggöra de större sammanhängande naturområdena för rekreation och friluftsliv.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Genom att sopsortera hushåller vi med naturresurserna och sparar klimat och energi och bidrar till en god bebyggd miljö. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Som företagare i Partille kan du beställa ett ÅVC-kort via kommunen för att få lämna grovavfall från verksamheten i begränsade mängder på vår återvinningsstation i Öjersjö. Med kortet får ditt företag rätt till tre fria besök per år. Kom bara ihåg att farligt avfall från företag inte får lämnas på återvinningscentralen. Kontakta istället ett företag i avfallsbranschen för att hantera ditt farliga avfall på rätt sätt. Läs mer här.

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

En god bebyggd miljö kan till stor del kopplas till samhällsplaneringen. I nuläget pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i kommunen. En översiktsplan beskriver hur mark- och vattenområden ska användas på lång sikt. Läs mer arbetet med den nya översiktsplanen, Partille 2035.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Ett rikt växt- och djurliv

Sammanfattning av nuläget

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. En orsak är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter inte används längre. Övergödning och kommersiellt fiske är negativt för flera marina miljöer.

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.

Vad kan du och jag göra?

Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har stor betydelse. Låt till exempel gräset på delar av din tomt vara oklippt. Fjärilar och småkryp av alla de slag frodas på mark där växtligheten är varierad. Läs mer om hur du kan bidra till att miljömålen uppfylls!

Är du företagare?

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen ska uppnås. På sidan miljömal.se hittar du som är företagare inspiration och verktyg för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas.

Vad gör Partille kommun?

Vi jobbar med att bryta ner detta nationella miljökvalitetsmål på lokal nivå. Tanken är att alla miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen ska vara klara och antagna av kommunfullmäktige våren 2017.

Vill du veta mer?

Mer information om det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv och de andra 15 målen hittar du på sidan miljomal.se. Där kan du även läsa om den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.