I Partille finns två områden med odlingslotter och ett koloniområde. Om du är intresserad av en odlingslott eller av en kolonilott kan du anmäla det till kommunen via Partille kundcenter. Lotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.

Odlingslotter

Partille kommun har två områden med små odlingslotter om cirka 150 kvadratmeter. Områdena ligger i Puketorp och vid Eckens väg.

Anmäl ditt intresse till kundcenter

Om du är intresserad av en odlingslott kan du anmäla det till kommunen i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig med erbjudande måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Odlingslotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.

Kolonilotter

Amerika anlades i slutet av 1800-talet och är ett av de första kolonistugeområdena i Sverige. Här finns 88 lotter med varierande tomtstorlek. De flesta lotterna har även en kolonistuga på tomten. Läs mer om historien om Amerika här. 

Arrendeavtal krävs

Kolonistugorna är privatägda, men för att kunna använda dem måste man ha ett giltigt arrendeavtal med Partille kommun som är markägare. Arrendeavtalet tecknas på tio år och avgiften för arrendet varierar beroende på tomtens storlek.

Överlåtelse av arrende vid köp

Om du har köpt en kolonistuga i Amerika måste du tillsammans med säljaren ansöka om att arrendet av marken ska överlåtas till dig. Därefter ska ett arrendekontrakt skrivas med Partille kommun. Anmäl köpet i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter så förmedlar de er till rätt kontaktperson på planeringsavdelningen för upprättande av nödvändiga handlingar. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. 

Medlemskap i föreningen Amerika 

Som arrendator blir man automatiskt medlem i kolonistugeföreningen Amerika. Föreningens styrelse ansvarar för nycklarna till bommarna i området. Styrelsen har även kontinuerlig dialog med kommunen i olika frågor som rör området.

Kolonilott i Amerika utan stuga

Om du är intresserad av en kolonilott i Amerika utan privatägdstuga på tomten, kan du anmäla det till kommunen i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig med erbjudande måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Kolonilotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.

Regler för odlingslotter i Partille kommun

Reglerna beslutades av kommunstyrelsen i Partille den 12 april 2019.

  1. Brukningsinnehavaren skall vara folkbokförd i Partille kommun. Om brukningsinnehavaren flyttar ifrån kommun under innevarande brukningsperiod skall lotten avstädas vid brukningsperiodens slut. Förnyad brukningsperiod erbjuds inte.

  2. Kommunen erbjuder endast en lott per hushåll så länge det finns en kö med intressenter.

  3. Brukningsrätten gäller under tiden 1 mars till 31 december för det år som anges på den räkning som utsändes av kommunen. Avgiften skall betalas senast på angiven betalningsdag för att brukningsrätten skall gälla. Utsänd faktura och kvitto på i rätt tid betald avgift utgör bevis på brukningsrätten.

  4. Odlingslotten skall brukas, hållas rensad från ogräs och i övrigt hållas i ordning för att brukningsrätten skall gälla. Kommunen gör besiktningar varje säsong och förbehåller sig rätten att under upplåtelsetiden frånta innehavaren brukningsrätten om dessa villkor inte följs. Om innehavaren fråntas brukningsrätten på denna grund återfås inte erlagd avgift eller någon ersättning för nedlagda kostnader. Kommunen förbehåller sig också rätten att debitera innehavaren kostnaden för uppröjning av odlingslotten.

  5. Kommunen placerar kärl för trädgårdsavfall vid infarten till odlingslottsområdet. Respektive brukningsinnehavare ansvarar för borttagandet av övrigt avfall.

  6. Odlingslotten upplåts i befintligt skick på tillträdesdagen. Odlaren svarar själv för odlingslottens iordningsställande. Odlingslotten upplåts för odling av potatis, grönsaker, blommor och bärbuskar. Träd/fruktträd är ej tillåtet. Endast fullt friska fröer och friska plantor får användas. Djurhållning får inte förekomma.

  7. Vid risk för att området skall drabbas av smittsamma växtsjukdomar, exempelvis potatiskräfta, kan kommunen komma att förskriva skyldighet för odlingslottsinnehavarna att använda särskilt godkända fröer och andra förhållningsregler. Sådana föreskrifter meddelas vanligtvis genom anslag på platsen. Odlingslottsinnehavare som inte följer utfärdade föreskrifter kan mista sin brukningsrätt och kan komma att bli skadeståndsskyldiga.

  8. Ogräsbekämpning med kemiska preparat (baserat på Glyfosfat till exempel Roundup) är inte tillåten. Dock är ogräsbekämpning med ogräsättika tillåten.

  9. Innehavaren får inte uppföra byggnader på odlingslotten eller inhägna den, dock är en avgränsning om maximalt 30 centimeters höjd tillåten. Växthus är ej tillåtet. Uppställning av redskapslåda och anordnande av drivbänk är dock tillåtet. Redskapslådan får uppgå till max: längd: 150 centimeter x bredd: 60 centimeter x Höjd: 60 centimeter. Några andra föremål får inte ställas upp.

Klicka för att ladda ner reglerna för odlingslotter som pdf.