I dag är det aktuellt med att minska energianvändningens påverkan på klimatet, och samtidigt sänka hushållets energikostnader.

Energiplan för Partille kommun

Partille kommun arbetar mot visionen om en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. För att nå visionen krävs att miljöfrågorna får en framträdande roll i kommunens arbete.

Energifrågorna ett viktigt område

Energifrågorna är ett viktigt område inom miljömålsarbetet. För att nå en hållbar samhällsutveckling måste kommunen arbeta för ett långsiktigt hållbart energisystem med en ökad energieffektivisering. Vi måste samtidigt bli bättre på att öka användningen av förnyelsebara bränslen och på så vis minska utsläppen och dess negativa påverkan på miljön.

Fördjupning av energifrågorna

Genom energiplanen gör vi en fördjupning av energifrågorna inom miljömålsarbetet som framförallt berör de två lokala miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. Partille fortsätter arbetet mot ett hållbart och mer energieffektivt samhälle där alla har en betydande roll och kan påverka utvecklingen.

Vi ger dig kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

När det gäller din energianvändning så varierar den beroende på hur du bor och vilka vanor du har. Du som bor i Partille kan kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få kostnadsfri rådgivning.  

Fjärrvärme och elnät i Partille

Partille Energi AB säljer och distribuerar fjärrvärme inom kommunen och Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i Partille. Information om avtal och priser och eventuella driftstörningar finns på partilleenergi.se. Bolaget har en egen kundservice dit alla i Partille kan vända sig med sina energifrågor. Klicka för att fylla i Partille Energis kundservice kontaktformulär.

Funderar du på en värmepump?

En värmepump är ett sätt att utnyttja den energi som finns lagrad i naturen omkring oss i luften eller i marken. Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla (utanför vattenskyddsområde) eller ansöka om tillstånd (inom vattenskyddsområde) att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att anmälan eller ansökan görs via vår e-tjänst anmälan & ansökan av installation av värmepump.

Det krävs ingen anmälan för installation av luftvärmepumpar.

Så anmäler du

Använd vår e-tjänst för anmälan och ansökan om installation av värmepump. Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att du bör stämma av med dina närmsta grannar innan du gör din anmälan. Någon granne kanske redan har en värmepumpanläggning installerad och någon annan kanske planerar att installera en värmepumpanläggning. Du får inte börja installationsarbetet innan du fått bygg- och miljönämndens beslut på din anmälan eller ansökan. Oftast hjälper installatören till med de uppgifter som behövs men tänk på att det är du som fastighetsägare som ska skriva under anmälan eller ansökan.

Karta måste bifogas

En tydlig och skalenlig karta (i skala 1:400 eller 1:500) med byggnader, borrhål och tomtgränser ska skickas med anmälan eller ansökan till oss. Enskilda vattentäkter och avloppsanordningar inom 100 meter från borrplatsen (om du ska installera en bergvärmeanläggning) ska anges i anmälan eller ansökan, lämpligen på den bifogade kartan. Observera att privata vattentäkter kan förekomma även inom områden med kommunalt vatten och avlopp, även om det är ovanligt.

Om du bor inom vattenskyddsområde

Tänk på att det är extra känsligt att installera bergvärme inom vattenskyddsområde. Om du bor inom något av vattenskyddsområdena för Kåsjöns eller Delsjöarnas vattentäkter och vill installera en värmepumpanläggning ska ansöka om värmepump.

Vad kostar det?

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan/ansökan om värmepumpanläggning enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. Avgiften är för närvarande 1 740 kr för berg- eller ytjordvärmeanläggning och 2 610 kr för övriga typer av anläggningar.

Vem har ansvaret?

Tänk på att det är du som är ansvarig för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. Tänk också på att det är ditt ansvar för att kontrollera var el-, tele och VA-ledningar samt servitut och serviser finns inom din fastighet, som kan påverkas i samband med installationen.

Om det finns fler energibrunnar

Avståndet till en annan energibrunn bör vara 20 meter. Vid närmre placering finns risk att borrhålen "stjäl" värme från varandra. För att kunna uppnå detta avstånd rekommenderar vi att borrhålet placeras minst 10 meter från alla dina fastighetsgränser. Om detta avstånd inte kan uppnås ska grannyttrande bifogas anmälan eller ansökan. För information och beställning av ledningsanvisning för el- och teleledningar kan du göra på den kostnadsfria webtjänsten www.ledningskollen.se. Tjänsten vänder sig både till både privatpersoner och professionella användare och den finansieras med offentliga medel.

Vem får göra jobbet?

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Det är därför viktigt att du anlitar borrare och installatörer som har tillräcklig kompetens och ansvarsförsäkringar. Bygg- och miljönämnden kräver att endast en, av certifieringsföretaget SP SITAC, certifierad brunnsborrare får utföra borrning av energibrunnar inom Partille kommun.

Så fungerar värmepumpen

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar upp värmen från till exempel luft eller berg. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma varmvatten. För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ca 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften. En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets toppeffekt, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år.

Oljepanna och cistern

Om du värmer ditt hus med olja är du ansvarig för att se till att din oljecistern är i bra skick. Om du vill installera eller sluta använda en oljecistern behöver du anmäla det till miljöenheten.

Kontrollerar du din cistern?

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Det är svårt att själv bedöma och se i vilket skick cisternen är. Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan i värsta fall bli dyra saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter. Cisterner kan ligga ovan mark eller i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, så som villacisterner, lösa behållare och gårdscisterner (så kallade farmartankar).

Läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps(MSB:s) föreskrifter om cisterner.

Så anmäler du

Anmäl installation av cistern. Skicka in den till miljöenheten senast sex veckor innan du installerar cisternen. Till blanketten ska du bifoga:

* Kontrollrapport

* Situationsplan över fastigheten. Markera var cisternen ska vara och eventuella ledningar, vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.

Vad kostar det?

Miljöenheten tar ut en avgift för att hantera anmälan och bedriva tillsyn. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa. Om du inte följer lagstiftningen måste bygg- och miljönämnden besluta om miljösanktionsavgift (en typ av straffavgift som tillfaller staten). Det kan gälla om du inte informerar miljöenheten om att du ska installera en cistern, om du inte har gjort en installationskontroll innan cisternen tas i bruk och om du inte utfört den återkommande kontrollen inom rätt tidsintervall.

Cisternen måste besiktigas

Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller. Du är ansvarig för att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut och att cisternen kontrolleras när den ska. Förutom vid installation och efter reparation ska en cistern besiktigas vart tredje, sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac.

Om det läcker

Vid oljeläckage är du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till miljöenheten så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du kontakta Räddningstjänsten – ring 112.

Cistern inom vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får endast ske efter tillstånd från bygg- och miljönämnden. Inom vattenskyddsområde ska cisterner alltid ha ett sekundärt skydd, det vill säga vara helt invallade och övertäckta eller dubbel-mantlade. För cisterner och rörledningar som ligger nom vattenskyddsområde och som inte har ett sekundärt skydd, ska ha återkommande kontroll vart 6:e år om anordningen har ett gott korrosionsskydd och vart 3:e år om anordningen saknar ett gott korrosionsskydd.

När du tar cisternen ur bruk

När du slutar använda din cistern ska du anmäla det till miljöenheten. Det kan du göra genom att skicka in en blankett. När du slutar använda cisternen ska du tömma och rengöra den. Om du inte tar bort cisternen ska du till exempel fylla den med sand så att den inte av misstag kan fyllas med olja. Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall.