Här kan du läsa mer om fastighetsägares ansvar att förebygga brand eller annan olycka i byggnader och lokaler och om sotning och brandskyddskontroller som görs för att förhindra bränder. Här hittar du även information om vad som gäller vid eldning utomhus.

Brandsäkra hemma

De vanligaste brandorsakerna i våra bostäder är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning och barn som leker med eld. Med en handbrandsläckare och brandfilt på plats har du en chans att begränsa branden och att rädda liv. Fler råd om hur du gör det brandsäkert hemma hittar du på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Du har ansvar för brandskyddet

Enligt lagen om skydd mot olyckor har du som fastighetsägare ansvar för brandskyddet i din fastighet och att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Till exempel regelbunden sotning och brandskyddskontroller.

Företag måste utföra systematisk brandskyddskontroll

Företag, verksamheter  och organisationer måste upprätthålla ett skäligt brandskydd och bedriva systematiskt brandskyddsarbete för så hög brandsäkerhet som möjligt i sina lokaler och byggnader. Mer information finns på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning består av två delar – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. De genomförs oftast vid två separata tillfällen.

 • Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. I Partille utförs sotning av eldstäder och imkanaler av GÖSAB Sotning AB på uppdrag av Räddningstjänsten Storgöteborg. Du får ett brev med förslag på tid när det är dags för sotning. Läs mer på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats. 

 • Vid brandskyddskontrollen säkerställs den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och liknande utrymmen samt takskyddsanordningen. Den utförs av medarbetare från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Sota själv?

För att sota själv fodras det att du som fastighetsägare har genomgått kurs i sotning. Till exempel Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Läs mer och ansök om att sota själv på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats. 

Byta till annan sotare?

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan utförare av sotningstjänster ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören. Läs mer och ansök om att sota själv på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Elda utomhus

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Partille kommun. Med trädgårdsavfall avses bland annat löv och ris. Eldning utomhus i Partille kommun får bara ske förutsatt:

 • Att eldningen inte ger upphov till olägenhet för dina grannar och sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Dispens för att få elda närmre bebyggelse ska sökas hos bygg- och miljönämnden. Blankett för ansökan om dispens.

 • Att det inte råder eldningsförbud. Ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil för att få bättre koll på brandrisken i skog och mark - ladda ner för Iphone, ladda ner för Android. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ta hänsyn till andra människor och djur

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för eldrök. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.

För att minska risken för att smådjur som sökt skydd i riset skadas kan du pröva att slå på rishögen med en kratta och för oväsen för att skrämma bort djuren innan du eldar. Har riset legat på samma plats över vintern är det bra om du rör om i riset eller flyttar det en bit.

Du har ansvar för brandsäkerheten

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden och dess eventuella konsekvenser. Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten. Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov. Tänk på följande:

 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Undvik att elda när det blåser
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 • Använd anvisad eldningsplats längs vandringsleder i naturen.
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Anordna påskbrasa, valborgsmässoeld eller lägereld?

Förutsatt att kraven ovan är uppfyllda kan du anordna en brasa i samband med högtid eller vid annat tillfälle.

Grilla utomhus

Oaktsamhet vid användning av grillar kan orsaka brand. Den som har tänt på grillen ansvarar också för att grillen blir ordentligt släckt och tillräckligt kall innan grillkolet slängs. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan kolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand. Läs mer på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Att tänka på när du ska grilla:

 • Placera grillen minst en meter från husväggar och undvik att grilla på balkong.
 • Använder du engångsgrill ska den placeras på brandsäkert underlag. Till exempel asfalt eller sten.
 • Använd eltändare, tändkuber eller tändvätska som är avsedd för grillning. Använd aldrig T-röd.
 • Släck grillkolet säkert genom att lägg det i ett plåtkärl och att hälla vatten på det. Finns inte vatten i närheten använd grus eller sand för att kväva elden.

Visa hänsyn!

Os och rök kan störa. Visa därför hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Placera grillen så att röken inte hamnar hos dina grannar. Undvik att grilla på balkongen då det både kan störa och innebär ökad brandrisk.

Använda engångsgrill? 

Det är viktigt att läsa på instruktionerna innan du tänder engångsgrillen. När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä eller gräs är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett brandsäkert underlag som asfalt eller sten.

Använda gasolgrill?

Tänk på att gasolflaskor får inte utsättas för temperaturer över 50 plusgrader. Gasflaskan ska därför inte placeras under grillen. Gasflaskan måste dessutom stå upp, annars riskerar säkerhetsventilen att inte fungera som den ska och flaskan kan explodera.