Murar kräver oftast bygglovIbland behövs det en avgränsning i form av en mur, ett staket eller plank. Om det behövs bygglov eller inte beror bland annat på höjden och placeringen.

Regler för murar

En mur kan vara en avskärmning, en avgränsning av tomten eller anläggas som stöd för befintliga eller planerade markutfyllnader. Denna variation medför att murar kan påverka tomtens utseende och omgivningar olika mycket. Därför krävs det bygglov för vissa murar medan andra murar får anläggas utan bygglov.

När behövs bygglov?

En mur som någonstans är högre än 0,5 meter ovanför omgivande mark eller avsevärt påverkar fastighetens utseende kräver bygglov.

När behövs inte bygglov?

En mur får uppföras utan bygglov för att skärma av en uteplats på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att muren är högst 1.8 meter hög, inte längre än 3,6 meter, sitter ihop med bostadshuset och är placerad minst 4,5 meter från den egna tomtgränsen. Om du kommer överens med grannen om att placera denna typ av mur närmre tomtgränsen än 4,5 meter är detta möjligt. Överenskommelsen bör vara skriftlig. 

Vad är viktigt att tänka på?

När du ska anlägga en mur är det viktigt att tänka på placeringen så att muren inte skapar olägenhet för omgivningen genom exempelvis ökad vattenbelastning på angränsande fastigheter. Muren bör placeras så att den kan byggas och underhållas från den egna fastigheten.

Regler för staket och plank

Ett staket är en gränsmarkering som är högst 1,1 meter hög och som har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Ett plank är en gränsmarkering eller en avskärmning som har en genomsiktlighet på mindre än 50 procent. 

När behövs bygglov för staket och plank?

Staket får alltid uppföras utan bygglov. Plank kräver alltid bygglov med undantag för ett plank som uppförs för att skärma av en uteplats på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att planket är högst 1.8 meter högt, inte är längre än 3,6, sitter ihop med bostadshuset, och är placerat minst 4,5 meter från den egna tomtgränsen. Om du kommer överens med grannen om att placera denna typ av plank närmre tomtgränsen än 4,5 meter är detta möjligt. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Ett trådstängsel av genomsiktligt stålnät får alltid uppföras utan bygglov.

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2016-03-14