När du till exempel söker bygglov behöver du kartunderlag till din ansökan. Det kan du beställa av kommunen. Du kan också ta hjälp av oss när du behöver mäta eller markera var en byggnad ska placeras eller var en gräns går. Här får du koll på våra kart- och mättjänster och läsa kan läsa mer om våra kartor.

Bygga nytt? Då behövs en nybyggnadskarta.

När du ska bygga nytt, exempelvis ett nytt bostadshus eller industrilokal, behövs en nybyggnadskarta. Den används för att upprätta en situationsplan när du ansöker om bygglov för nybyggnation. Kartan är ett hjälpmedel för både dig och bygg-och miljöförvaltningen vid bygglovsprövning. Du kan beställa en nybyggandskarta från kommunen. Vi tar ut en avgift enligt Taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet. Den skickas utskriven på A3 papper. Kartan kan även skickas via e-post i digitalt format (.dwg-fil) och/ eller i analogt format (.pdf-fil). Det tar cirka 20 arbetsdagar att få en nybyggnadskarta och du kan beställa den direkt med hjälp av vår e-tjänst

Så här ser en nybyggnadskarta ut

Bygga till? Då behövs en enkel nybyggnadskarta.

En enkel nybyggnadskarta används när du söker bygglov för mindre tillbyggnader samt vid bygge av carport, garage, Attefallshus och andra komplementbyggnader. Kartan är ett hjälpmedel för både dig som söker bygglov och för bygg-och miljöförvaltningen som prövar din ansökan. Du kan beställa en enkel nybyggandskarta från kommunen som tar ut en avgift enligt Taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet. Den skickas till dig utskriven på A3-papper. Den kan även skickas via e-post i digitalt format (.dwg-fil) och/ eller i analogt format (.pdf-fil). Det tar cirka 20 arbetsdagar att få en nybyggnadskarta och du kan beställa den direkt med hjälp av vår e-tjänst.  

Så här ser en enkel nybyggnadskarta ut 

Fler kartor som du kan beställa

Tomtkarta

En tomtkarta visar en viss fastighet och går att få både med och utan höjdinformation. Du kan beställa en tomtkarta och få den utskriven i valfritt format. Det är som regel 1-2 arbetsdagars leveransid.  

Primärkarta

Primärkartan visar kommunens geografiska digitala grundinformation, det vill säga byggnader, vägkanter, staket, häckar, trappor och i vissa fall höjdinformation. Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med planering och byggnation i kommunen. Du kan beställa en karta och få den utskriven i valfritt format. Det är som regel 1-2 arbetsdagars leveransid.  

Registerkarta

Registerkartan redovisar aktuell fastighetsindelning, rättigheter, servitut och gemensamhetsanläggningar. Det är Lantmäteriet som ajourhåller informationen och Partille kommun har en kopia av Lantmäteriets databas. Kartan kan levereras digitalt och i utskrivet format i valfri skala. Det är som regel 1-2 arbetsdagars leveransid.  

Baskarta

Baskarta är en kommuntäckande kartprodukt som innehåller primärkarta och registerkarta men vid leverans är inte innehållet i primärkartan kontrollerat i fält. Baskartan går att få både med och utan höjdinformation. Baskartan används ofta som en start i detaljplaner eller byggnationsarbete.  Kartan kan levereras digitalt och i utskrivet format i valfri skala. Det är som regel 1-2 arbetsdagars leveransid.  

Kontakta Partilles kundcenter för att beställa kartorna.

Behöver du hjälp att mäta?

Du kan välja om du vill anlita kommunens mättekniker eller använda dig av en extern mättekniker. Om du vill använda dig av kommunens mättekniker kan du använda dig av vår e-tjänst Husutsättning. Om du vill använda dig av en extern mättekniker så kan du anmäla via vår e-tjänst Anmälan av ansvarig mätekniker.

Husutsättning

Vid en så kallad utsättning märker man ut var huset ska placeras på tomten enligt de mått som finns i det beviljade bygglovets situationsplan. Utsättning av nybyggnad görs efter beviljat bygglov. Husutsättning kan genomföras av kommunen och beställs via e-tjänst här på sidan.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen överensstämmer med beviljat bygglov eller startbesked. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något behöver justeras eller åtgärdas. Lägeskontroll ska göras av alla nya byggnader, tillbyggnader och byggnadsverk som du behöver bygglov eller startbesked för att uppföra. Lägeskontroll kan utföras av kommunen och beställs via e-tjänst här på sidan. 

Gränsutvisning

Om en fastighetsägare är osäker på var fastighetsgränsen går kan kommunens mätningsavdelning markera gränsen. I många fall kan fastighetsägarna nöja sig med att få hjälp med att staka ut en gräns på ett enklare sätt. Det innebär att kommunens mätpersonal bistår med att söka reda på befintliga gränsmarkeringar. Om inga gränsmarkeringar hittas sätts inga nya beständiga markeringar. Markeringen sker med enklare träkäppar, färg eller liknande.

Observera att en gränsutvisning inte är juridiskt bindande. Om du inte är överens med din granne ber vi dig ansöka om gräns- eller fastighetsbestämning på Lantmäteriet.  Gränsutvisning faktureras per timme. Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats. Denna tid debiteras också. 

Övriga mätningstekniska tjänster

Kommunen utför även höjdavvägning, projekteringsmätning, inmätning av kommunala VA-ledningar samt primärkartedetaljer, sektionering för till exempel vägbygge, sättningskontroller och terrängmodeller.  

Kartor och geografiska informationssystem (GIS)

All karthantering på samhällsbyggnadskontoret sker numera digitalt och kartorna lagras i databaser. Det innebär att kartmaterialet kan bearbetas på enklare sätt och utformning och utritning kan varieras efter behov. Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik med mera för analys och presentation i så kallade geografiska informationssystem (GIS). Kartor anpassade för GIS-användning finns och arbete med nya kartprodukter sker fortlöpande. Information som snabbt kan tas fram med hjälp av kommunens kartor är till exempel:

  • Fastighetsinformation, rättigheter och adresser.
  • Planer och bestämmelser.
  • Befintlig och planerad markanvändning .
  • Arrenden på kommunal mark.
  • Gällande riksintresse.
  • Flygbilder.

Att använda GIS för att bland annat göra sådana här presentationer och urval, är till stor fördel då det ibland kan vara stora mängder data som ska lagras, behandlas och redovisas. Information kan på detta sätt redovisas på kartan på ett mycket överskådligt sätt.

Gratis cykel- och besökskarta

Det finns en cykel- och besökskarta över Partille kommun. Du kan ladda ner den här från vår sida . Den finns även att hämta gratis i Partille kommunhus och i informationen på Partille Kulturum. I besökskartan hittar du intressanta utflyktsmål, cykelvägar och annat smått och gott.

Vanliga frågor och svar

Måste det vara kommunen som mäter?

Om du som byggherre väljer att själv göra husutsättning eller lägeskontroll ska denna utföras av personal som sakkunnig inom mätningsteknik. Du anmäler sakkunnig med meritförteckning till kommunen som bedömer och godkänner sakkunnigheten. Mätningsprotokoll samt kartor ska sedan levereras digitalt till kommunen.

 

Vad kostar utsättning och andra mättjänster?

Om du väljer att anlita kommunen för att göra en husutsättning, lägeskontroll eller ta fram en karta tas en avgift ut enligt kommunens Taxa för planavgifter samt kart- och mätveksamhet.

Vad görs vid en lägeskontroll?

I lägeskontrollen mäts och koordinatsätts byggnadens alla hörn. Därefter jämförs inmätningen mot givet bygglov enligt följande:

  • Att byggnadens storlek och yttermått stämmer.
  • Att måtten till gränserna stämmer.
  • Att höjden på grunden/formen stämmer.

Vad görs vid en husutsättning?

I normalfallet kan det gå till så här: Om exempel sprängning eller större grävning föreligger kan man börja med en grovutsättning där hushörnen markeras ut med en noggrannhet på +/- 10 cm. Markeringen kan till exempel vara träpinnar eller färg. Därefter sätts utdrag, vilket innebär att man drar ut  två linjer: en gavellinje och en långsidolinje. Dessa linjer markerar vi med spik på  träpåle, alternativ spik i berg eller asfalt. Noggrannheten är +/- 3 mm. Vi kan istället för utdrag sätta spik på profiler - om dessa finns uppsatta vid utsättningstillfället. Noggrannheten är +/- 1 mm. En temporär höjd fix lämnas, om möjligt som en spik i hårdgjord yta.