En kamin, öppen spis eller annan eldstad kan vara både mysig och praktisk. Här får du veta vad du behöver tänka på om du planerar att installera en eldstad i ditt hem. Innan du installerar eldstaden måste du göra en anmälan till kommunen.

Innan du installerar din eldstad behöver du göra en anmälan till kommunen via vår e-tjänst.  Med anmälan behöver du skicka med följande handlingar:  

  • Ritning med eldstaden och skorstenen inritade i plan och fasad. Skulle det visa sig att byggnadens utseende förändras påtagligt och byggnadens dessutom ligger inom tätbebyggt område, betraktas ärendet som en exteriör ändring och kräver därmed också bygglov. Då görs en estetisk bedömning vilket kan leda till avslag.

  • Uppgift om typ av skorsten respektive eldstad det handlar om, samt typgodkännandenummer.

  • För din säkerhets skull vill bygglovenheten veta att du tagit del av den information som krävs för att installera en eldstad. Läs vårt informationsblad, skriv under det och skicka med det tillsammans med din anmälan.

Regler för eldstäder

Enligt Boverkets byggregler ska en eldstad vara typgodkänd och skorstenens översta del ska vara minst en meter över takbeläggningen. Om skorstenshöjden vid uppstigningsstället är högre än 1,2 meter måste skorstenen förses med uppstigningsanordning. Skorstenen ska placeras nära nock. Vid installation av skorstenar måste även skydd mot uppkomst av brand beaktas.

Slutbesiktning av skorsten krävs

Skorstenen måste slutbesiktigas av en sakkunnig innan den tas i bruk. Till exempel en skorstensfejarmästare. Godkänt sotarintyg lämnas till plan- och byggavdelningen i samband med anmälan om färdigställande. Intyget krävs för att få ett slutbevis. 

Hur får du ut bäst värmeeffekt?

Placeringen av eldstaden bör göras med hänsyn dels till värmeeffekten och dels till husets yttre form. För bästa värmeeffekt ska eldstaden placeras så centralt som möjligt och om det finns flera plan, på husets bottenvåning. Skorstenen bör placeras längs taknocken. Det finns godkända krökta skorstensmoduler som kan underlätta.

Hur påverkar röken omgivningen?

Innan du installerar en eldstad är det viktigt att tänka över hur eldningen påverkar omgivningen. Röken är inte hälsosam och kan vara besvärande. Det är särskilt känsligt om grannens hus ligger nära och högre än ditt eget, eller om den vanligaste vindriktningen är mot grannens tomt.

Vad händer om grannarna klagar?

Om vedeldningen stör grannarna eller andra närboende så kan bygg- och miljönämnden meddela villkor eller förbud för eldningen. Detta oavsett om anläggningen tidigare godkänts.

Du har ansvar för brandskyddet

Som fastighetsägare har du ansvar för brandskyddet i din fastighet och att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Till exempel handeldsläckare och brandfilt. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandskyddskontroll och sotning

Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Räddningstjänsten Storgöteborg utför brandskyddskontroll och sotning i Partille på uppdrag av kommunen och hör av sig till dig när det är dags för sotning av din skorsten. Läs mer på sidan Brandskydd & sotning.