Inom detaljplanelagt område behöver du oftast söka rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad. Denna checklista hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill söka rivningslov behöver du skicka in följande handlingar:

Ansökan om rivningslov
  
  
Materialinventering & kontrollplan

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om rivningslov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om rivningslov. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Foton på byggnaden

Bifoga foton på byggnaden eller byggnadsdelen som du vill riva.

Situationsplan i skala 1:400

Markera på en tomtkarta vilken byggnad eller byggnadsdel som du vill riva. Tomtkartan ska vara i A3-format. Den kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

Materialinventering

Ange typ av material och mängd som ni vill riva och hur avfallet ska tas omhand. Inventeringen är viktig för att veta om och i så fall vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid större rivningsarbeten kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Vid större rivningsarbeten behöver du även lämna in en kontrollplan. Med mer specifika uppgifter om vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.