Här hittar du byggenhetens checklistor för att göra en komplett anmälan eller ansökan.

För att bygg- och miljönämnden ska kunna ta beslut i ett ärende krävs ett tydligt och komplett ritningsunderlag. Handläggning kan påbörjas först när du har lämnat in alla nödvändiga handlingar. Med dessa checklistor vill vi underlätta för dig att göra din ansökan.

Checklistor

Attefallshus (komplementbostadshus)

Attefallshus (komplementbyggnad)

Attefallstakkupor

Attefallstillbyggnad

Installation eller väsentlig ändring av VA

Installera eldstad

Nybyggnad

Riva byggnad eller del av byggnad

Sätta upp skylt- eller ljusanordning

Tillbyggnad

Uppföra mur eller plank

Utföra markåtgärder

Ändrad användning

Ändring av bärande konstruktion

Ändring av fasad