När du behöver bygg- eller marklov inleds en process i flera steg. Här får du koll hur det går till - från början till slut.

Behöver jag söka lov?

Det behövs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och väsentliga ombyggnader. Så fort det handlar om större förändringar eller om bygget hamnar närmare grannen än 4,5 meter, så krävs bygglov. Det kan också krävas lov om du ska riva något eller ändra markhöjd på tomten. Vissa förändringar får du göra utan att söka bygglov. I vissa fall krävs inget bygglov, men en bygganmälan. Det gäller till exempel om du ska bygga ett attefallshus. För att få koll på om dina planer alls är genomförbara kan du begära ett förhandsbesked. Kommunen tar ut avgifter för sitt arbete enligt plan- och bygglovstaxan.

Hur gör jag för att söka bygglov?

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka om lov hos oss på kommunen om så behövs. Detta krävs oavsett om det finns en detaljplan eller inte för området. Vad som kräver lov eller anmälan kan du läsa mer om här.

Vilka handlingar behövs?

Det behövs ett tydligt och komplett ritningsunderlag för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra ett ärende. Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmannamässigt utförda. För alla ansökningar om bygglov krävs en elektronisk ansökan med digital underskrift eller en ifylld underskriven bygglovsansökan. Ritningarna ska tydligt beskriva vad du ansöker om och hur det är tänkt att se ut. Gäller det en till- eller ombyggnad ska ritningarna också beskriva hur den befintliga byggnaden ser ut i dag. Det finns exempelritningar för nybyggnation och exempelritningar  för tillbyggnad att titta på. Den som vill ha lite vägledning och få koll på vilka regler som gäller i området är kan också göra ett besök på kommunens samhällsbyggnadskontor på måndagar mellan 17 och 19. Det går också bra att kontakta Partille kommuns kundcenter.

Följande handlingar krävs i de flesta fall:

  • Ansökan om lov
  • Nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta skala 1:400. Denna karta beskriver förutsättningarna som finns för just din fastighet med fastighetsgränser, höjdkurvor och eventuella befintliga byggnader inritade.
  • Situationsplan i skala 1:400. Beskriver vilken byggnad som avses och dess läge på tomten med mått till tomtgräns i minst två lägen och måttsatt i höjdled. Den kan också beskriva hur tomten ska anläggas med infarter och uteplatser utritade. För nybyggnation krävs att den är gjord utifrån en nybyggnadskarta och för mindre till-/ombyggnader utifrån en enkel nybyggnadskarta. Dessa underlag beställs via e-post.
  • Planritning i skala 1:100. Visar planlösningen. Den ska vara måttsatt och till-/ombyggnader ska vara markerade. Planritningen får gärna vara möblerad då användning och tillgänglighet ska bedömas i bygglovet.
  • Fasadritningar i skala 1:100. Visar fasaderna från olika väderstreck. De ska vara måttsatta och till-/ombyggnader ska vara markerade. Visa gärna fasadmaterial, inritat eller i text. Fasadritningarna ska också visa gamla och nya marknivåer.
  • Sektionsritningar i skala 1:100. Visar ett snitt genom byggnaden. De ska vara måttsatta, till-/ombyggnader ska vara markerade. I sektionsritningen alt. Fasadritningarna ska byggnadshöjden och/eller nockhöjd.
  • Övrigt material som är nödvändiga för att förklara ärendet.

Finns det några andra krav?

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Förhandsbesked innebär att vår byggenhet prövar om det är tillåtet att bygga på den aktuella platsen (lokaliseringsprövning). Byggenheten anger också de villkor som ska uppfyllas för att du ska få bygglov. Frågor om den yttre utformningen prövas och syftet är att du som byggherre ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta din planering av bygget.

Behöver jag en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.  Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Anmäl kontrollansvarig via vår e-tjänst. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig.

Vad menas med färdigställandeskydd?

Det är ett skydd som träder in ifall byggföretaget eller entreprenören går i konkurs eller av annat skäl inte kan slutföra bygget.  Skyddet ersätter även kostnader för att avhjälpa fel som eventuellt upptäcks vid slutbesiktningen. Ett färdigställandeskydd är en bankgaranti eller en försäkring. Du får inte påbörja ditt bygge förrän bygglovshandläggaren har sett bevis på färdigställandeskydd.  I vissa fall kan byggnadsnämnden besluta att ett sådant inte behövs. Är du osäker, kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi beslutat om lov får du besked från oss.

Kan jag överklaga om jag inte får bygglov?

Ja, det kan du göra. När du får beslutet från oss får du också information om hur och inom vilken tid du kan överklaga.

När vinner beslutet laga kraft?

Om det finns personer som haft invändningar mot bygglovet blir de normalt också delgivna beslutet.  Kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas. 

Hur länge gäller ett bygglov/förhandsbesked och vad kostar det?

Ett beslut gäller i två år och det innebär att bygget måste påbörjas inom den tiden. Avgift tas ut även vid avslag och ansökningar som återtas. Hur mycket det kostar regleras av kommunens bygglovtaxa.

Vad menas med tekniskt samråd?

Du som fått sitt bygglov beviljat kallas till ett tekniskt samrådsmöte. Om det handlar om enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte. Denna information finns på bygglovsbeslutet. På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in.  I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

När får jag börja bygga?

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagkraven är uppfyllda får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kontrollerar kommunen mitt bygge?

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt plan- och bygglagen besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Vad innebär ett slutsamråd?

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är vi på kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Är allt klart nu?

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och du får ett slutbesked. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Vad händer om det finns brister?

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken om fattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Vad säger lagen?

Vad styr hur vi får bygga?

Det är Plan- och bygglagen som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag. Den vanligaste kontakten med lagen är kanske när du själv tänker bygga något.