Behöver du några extra kvadratmeter? Då kan en friggebod eller attefallshus vara lösningen. Friggebodar är oftast bygglovsbefriade, medan attefallshus alltid kräver bygganmälan. Här kan du se vilka regler som gäller för dessa komplementbyggnader.

Det här gäller för friggebodar

En friggebod är exempelvis en mindre förrådsbyggnad, ett växthus eller en liten snickarverkstad. Den är oftast bygglovsbefriad om den byggs som komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av, men inte sammanbyggd med, bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebodsregeln. Höjden på friggeboden, från mark till taknock, får inte överstiga 3,0 meter. Om friggeboden placeras vid gata, väg eller park krävs alltid 4,5 meter till tomtgräns för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad. 

Måste jag ha tillstånd från grannen? 

Om du vill bygga din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du göra en ansökan om bygglov.

Finns det krav på hur friggeboden ska se ut?

Även om friggeboden är bygglovsbefriad måste andra krav i plan- och bygglagen vara uppfyllda. Det innebär bland annat att boden ska anpassas till omgivningen. Att bygga ett stort antal mycket små bodar, även om den totala byggnadsarean inte överstiger 15 kvadratmeter, eller att välja en avvikande färg kan strida mot dessa regler. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss på kommunen. 

Vad gäller för säkerhet och brandskydd?

Plan- och bygglagens regler om bärförmåga och säkerhet vid användning gäller också för friggebodar. I Boverkets byggregler, BBR 18, finns regler som syftar till att förhindra brandspridning mellan byggnader. De gäller till exempel om friggeboden är större än 10 kvadratmeter eller placeras närmare huset än 4,0 meter. Tänk på att det är alltid du, som byggherre, som är ansvarig för att det du bygger följer de lagar och regler som gäller runt ditt byggande. Om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden krävs att du anmäler det till kommunen. Det gör du här.  Läs mer om friggebodar på Boverkets hemsida

Det här gäller för attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Skiljer friggebod och attefallshus

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets Byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Måste jag ha tillstånd från grannen?

Om du uppför attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande, gärna skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

När måste jag söka bygglov?

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det du bygger måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Om du vill bygga ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta oss på kommunen du är osäker på vad som gäller i ditt område. Läs mer om Attefallshus och regler på Boverkets hemsida