Många vill ha en skyddad uteplats i form av en altan. Vissa altaner får du bygga utan bygglov, medan andra kräver lov. Samma gäller om du vill anlägga en pool. Här reder vi ut vad som gäller.

Regler för altaner

Beslutat i bygg- och miljönämnden 2016-03-14.

En altan kan innebära allt från ett lågt trädäck vid din uteplats till en stor volym som upplevs som en del av huset. Variationerna innebär att altaner påverkar husets utseende och omgivningen i varierande grad. Därav krävs det bygglov för vissa altaner medan andra får byggas utan bygglov. Nedan följer en generell bedömning av när bygglov erfordras.

När behövs bygglov?

En altan som i någon punkt är högre än 1,2 meter ovanför omgivande mark påverkar husets utseende och erfordrar bygglov. Altaner lägre än 1,2 meter, närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och där grannen inte givit sitt medgivande erfordrar också bygglov. Inglasning av en altan kräver alltid bygglov eller anmälan eftersom det räknas som en tillbyggnad av huset. Sök bygglov här.

När behövs inte bygglov?

Bygglov erfordras ej om din altan är lägre än 1,2 meter över omgivande mark. Om altanen är tänkt att placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannens godkännande, detta bör vara skriftligt. Mot gata, väg eller park krävs alltid 4,5 meter till tomtgräns för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad. Värt notera är att även lägre altaner som påverkar fasaden avsevärt kan vara bygglovspliktiga. Läs mer om plank eller murar vid altaner och uteplatser.

 

Regler för pooler

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2011-10-24

När du ska bygga en pool eller damm på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Gällande BBR (Boverkets byggregler) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. Läs gärna på Boverkets webbplats om vad du ska tänka på när du anlägger en pool. Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som tydliggör dessa regler.

När behövs bygglov?

För att bygga en pool behöver du inget bygglov. Däremot behöver du marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge runt poolen ändras mer än 50 cm. Att gräva ut en djup pool på sin tomt kan förändra stabiliteten i marken runt omkring.

Vilket säkerhets behövs?

Är vattnet djupare än 20 centimeter krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd.

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger. Bygglagstiftningen reglerar inte lösa pooler.

Vad är viktigt att tänka på?

Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att ingen annan påverkas negativt av det du anlägger. Därför kan det vara bra att förlägga en eventuell pool på tillräckligt långt avstånd från tomtgränsen, så ingen grannfastighet påverkas negativt. Om du behöver råd i dessa frågor kan du kontakta byggenheten via Partille kundcenter.

Ska poolen anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

Att ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en anmälningspliktig åtgärd. Anmäl ej bygglovspliktig åtgärd här.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovtaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.