Många vill ha en skyddad uteplats i form av en altan. Vissa altaner får du bygga utan bygglov, medan andra kräver lov. Samma gäller om du vill anlägga en pool. Här reder vi ut vad som gäller.

Regler för altaner

En altan kan vara allt från ett lågt trädäck vid din uteplats till en stor volym som upplevs som en del av huset. Variationerna innebär att altaner påverkar husets utseende och omgivningen i varierande grad. Därför krävs det bygglov för vissa altaner medan andra får byggas utan bygglov. 

När behövs bygglov?

En altan som i någon punkt är högre än 1,2 meter ovanför omgivande mark påverkar husets utseende och kräver bygglov. Altaner lägre än 1,2 meter, närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och där grannen inte gett sitt medgivande kräver också bygglov. Inglasning av en altan kräver alltid bygglov eller anmälan eftersom det räknas som en tillbyggnad av huset. Bygglov ansöker du om här.

När behövs inte bygglov?

Bygglov krävs inte om din altan är lägre än 1,2 meter över omgivande mark. Om altanen är tänkt att placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannens godkännande, detta bör vara skriftligt. Mot gata, väg eller park krävs alltid 4,5 meter till tomtgräns för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad. Värt att notera är att även lägre altaner som påverkar fasaden avsevärt kan vara bygglovspliktiga. Staket, plank eller murar vid altaner och uteplatser kan du läsa mer om här.

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2013-03-14

Regler för pooler

När du ska bygga en pool eller damm på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Gällande BBR (Boverkets byggregler) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. Läs gärna på Boverkets webbplats om vad du ska tänka på när du anlägger en pool. Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som tydliggör dessa regler.

När behövs bygglov?

För att bygga en pool behöver du inget bygglov. Däremot behöver du marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge runt poolen ändras mer än 50 cm. Att gräva ut en djup pool på sin tomt kan förändra stabiliteten i marken runt omkring.

Vilket säkerhets behövs?

Är vattnet djupare än 20 centimeter krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd.

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger. Bygglagstiftningen reglerar inte lösa pooler.   

Vad är viktigt att tänka på?

Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att ingen annan påverkas negativt av det du anlägger. Därför kan det vara bra att förlägga en eventuell pool på tillräckligt långt avstånd från tomtgränsen, så ingen grannfastighet påverkas negativt. Om du behöver råd i dessa frågor kan du kontakta byggenheten via Partille kundcenter.

Ska poolen anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

Att ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en anmälningspliktig åtgärd och görs via blanketten, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd. 

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2011-10-24