Vill du bygga nytt, glasa in altanen eller riva ett gammalt uthus? Då ska du vända dig till oss för att söka bygglov eller göra en bygganmälan. Det finns också sådant du får göra utan att kontakta oss. Här får du koll på vad som gäller.

Viktigt att få med alla handlingar

Läs noga om vilka handlingar du behöver skicka in med din ansökan om lov eller anmälningspliktig åtgärd. Alla handlingar måste vara på plats innan vi kan handlägga ditt ärende.  Läs gärna om bygglovsprocessen här.

Få svar på dina frågor om bygglov

Du når bygglovenheten via Partille kundcenter, telefonnummer 031–792 10 00. Vi har telefontid måndag till fredag, klockan 10–12 och öppet för drop in-besök alla helgfria måndagar mellan klockan 17–19.

Det här får du göra utan lov eller anmälan

Om du har ett en- eller tvåfamiljshus får du bygga eller anlägga:

 • Skyddande uteplatser med plank och skärmtak. Planket får inte vara högre än 1,8 meter, inte sträcka sig längre ut från huset än 3,6 meter och inte vara närmare tomtgräns än 4,5 meter. Skärmtaket får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Friggebod med en yta om maximalt 15 kvadratmeter och högst 3,0 meter i nockhöjd. Den får inte ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande. Läs mer om reglerna här.
 • Plank eller staket, som är högst 1,10 meter. Tänk på att placera staketet en bit in på din tomt för att underlätta framtida underhåll. 
 • Parkeringsplats för en- eller tvåfamiljshus.

Det här måste du söka lov för

Större förändringar av en fastighet kräver som regel bygglov, rivningslov eller marklov. Det kan handla om förändringar som syns utifrån, men också i vissa fall förändringar inomhus. I Partille kommun kan du söka dessa lov digitalt eller genom att lämna in handlingarna i vårt kundcenter. Du kan också läsa mer om bygglov på Boverkets hemsida.

Exempel på vad som kräver bygglov:

 • Nybyggen och tillbyggnader.
 • Inglasade uterum.
 • Fasadförändringar. Till exempel ny dörr, nya fönster, ny typ av fasad, ny färg på fasaden.
 • Skyltar som sätts upp på fastigheten.
 • Altaner i vissa fall. Läs vilka regler som gäller för altaner här
 • Rivning av bärande väggar och nya badrum.
 • Murar och plank som är över 1.10 meter. Läs mer om reglerna här.
 • Pooler i vissa fall. Läs mer om vad som gäller för pooler här.
 • Ändrad användning av byggnad, till exempel att ett kontor görs om till boende.
 • Ny typ av tak, till exempel att byta från plåttak till tegeltak.
 • Andra ändringar som väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär.

Det här gäller för marklov

Om du ska höja eller sänka marknivån mer än 50 centimeter krävs alltid marklov inom detaljplanerat område. Områden närmast Säveån och andra vattendrag som har kritiska stabilitetsförhållanden kräver alltid marklov. Du kan söka lov digitalt via vår e-tjänst.

Det här gäller för rivningslov

När du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom ett detaljplanerat område behövs rivningslov. Bor du utanför ett sådant område behövs bara en rivningsanmälan. En miljöinventering, som beskriver vilka material som finns i byggnaden och hur de ska tas om hand, ska bifogas liksom en kontrollplan bifogas. Vid större rivningsarbeten behövs en kontrollansvarig. Om du ska riva något som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod, behövs i regel inte rivningslov.

Du kan läsa mer om vad som gäller för rivningslov på Boverkets hemsida.

Så här går bygglovsprocessen till

Oavsett om du söker bygg-, mark- eller rivningslov ser processen ut på samma sätt. Läs om vilka olika steg som ingår i bygglovsprocessen och få koll på vad som menas med startbesked, förhandsbesked, tekniskt samråd och mycket annat.

Det här kräver bygganmälan

I vissa fall ska du inte söka lov, utan istället göra en anmälan till kommunen. Här kommer några exempel på vad som är anmälningspliktigt.

 • Om du vill bygga ett attefallshus eller en komplementbyggnad. Läs mer om reglerna här.
 • Om du ändrar något som påverkar byggnadens bärande delar eller gör stora ändringar av planlösningen.
 • Installationer eller väsentliga ändringar av hissar eller anordningar för ventilation. Anmälan krävs också för kaminer och eldstäder. Läs mer om dessa regler här.
 • Installationer eller väsentliga ändringar när det gäller vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Sådant som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärden som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.
 • Installation av braskamin/eldstäder. Läs mer om dessa regler här.

Det här gäller för strandskydd

Strandskyddet ska hålla strandzonen tillgänglig för alla och skydda växer och djur. Det betyder att byggen eller andra åtgärder inte tillåts vid stränder. Strandskyddet i Partille gäller mellan 100 och 300 meter från strandlinjen och ungefär lika långt ut i vattnet. Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från förbudet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos kommunens bygg- och miljönämnd. När det gäller Natura 2000-områden, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan. Det är också Länsstyrelsen som prövar beslut som bygg- och miljönämnden tagit. Kommunen tar ut en timtaxa för nedlagt arbete när det gäller dispensansökningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.
Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Ta kontakt med kommunen för att klargöra vad som gäller för din fastighet.
Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats.
Där kan du också ansöka om dispens.

Det här gäller för kulturhistoriska värden

Om du äger en fastighet med kulturhistoriska värden påverkar det vilka ändringar du får göra och möjligheten att få bygglov. Ta reda på mer genom att söka på din fastighet på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Kartor för bygglov och andra lovpliktiga verksamhet

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid upprättning av en situationsplan för ansökan om bygglov för nybyggnation och större tillbyggnader. Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovssökande och för samhällsbyggnadskontoret vid bygglovsprövning.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används när man söker bygglov för mindre tillbyggnader samt vid byggnation av carport, garage, Attefallshus, andra komplement byggnader, etc . Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovssökande och för samhällsbyggnadskontoret vid bygglovsprövning.
Läs mer kartorna här.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det att få bygglov och vad kostar det?

Viktigt att få med alla handlingar

Läs noga om vilka handlingar du behöver skicka in med din ansökan om lov eller anmälningspliktig åtgärd. Alla handlingar måste vara på plats innan vi kan handlägga ditt ärende.

Vad kostar det?

Hur mycket det kostar beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. Till exempel tas avgift tas ut för husutsättning, lägeskontroll, förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, bygganmälan och rivningsanmälan. Ibland tillkommer planavgift om tomten ligger inom detaljplanelagt område och planen är relativt ny. Avgift tas ut även vid avslag av lovansökan och för ansökningar som återtas. I kommunens bygglovtaxa och taxa för för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad är tillåtet att bygga i mitt område?

Om det du tänkt göra kräver ett bygglov så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för fastigheten. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna enligt detaljplanen eller finns det begränsningar? I detaljplanen finns nämligen beskrivet vad huset får användas till (till exempel boende, affär, verkstad), hur stort du maximalt får bygga, utformning av huset, med mera. Kontakta oss gärna för att få veta vad detaljplaner tillåter. Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked.

Vad krävs av ritningarna för bygglov?

Det ställs inga krav på att ritningar som skickas in ska vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara fackmannamässigt gjorda. För mindre tillbyggnader eller förändringar kan det räcka med handritade skisser. Men det måste vara skalenligt och det finns krav på vilka olika dokument som måste finnas med i en ansökan. Vilka handlingar som krävs kan du läsa mer om i avsnittet om bygglovsprocessen. Se gärna våra exempelritningar för nybyggnad och tillbyggnad som du hittar under rubriken dokument.

Vad är en kontrollansvarig?

Till varje bygglov ska det finnas en kontrollansvarig som är certifierad och har en oberoende ställning till utföraren. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna. Vid större byggprojekt gör en byggnadsinspektör arbetsplatsbesök minst en gång under byggtiden för att se att beslutade villkor följs. Läs mer om bygglovsprocessen här.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön vid ett bygge?

Det är du som bygger som är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten vid bygget. Om du låter någon, till exempel ett byggföretag, utföra hela bygget åt dig som ett samlat uppdrag så övertar denne automatiskt ditt arbetsmiljöansvar om ni inte avtalar om annat. Läs gärna mer om vad som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad ska jag göra med asbest och eternit

Asbest och eternit räknas som farligt avfall. Läs mer om det under farligt avfall.

Vad säger lagen när det gäller byggande och vem beslutar om mitt bygglov?

Det är Plan- och bygglagen, PBL, som reglerar byggandet och vad som gäller för planering av mark- och vattenområden. Lagen anger bland annat när bygglov och bygganmälan behövs.  Den säger också att du behöver ett startbesked och ett färdigställandeskydd innan du börjar bygga och ett slutbesked innan du får ta det du byggt i bruk. Olovligt byggande eller annat otillåtet kan innebära höga byggsanktionsavgifter. Här kan du läsa vad som står i Plan- och bygglagen. 

Vilka tar beslut om mitt bygglov?

I de flesta fall är det tjänstemän på kommunens byggavdelning som tar beslut om bygglov. Det kallas för att beslutet tas på delegation. Om en bygglovsansökan innehåller avvikelser från till exempel detaljplanen kan frågan avgöras av politikerna i bygg- och miljönämnden. Nämndens beslut går att överklaga.

Hur får jag tag på ritningar och annan fastighetsinformation?

Om du vill ta del av gamla byggnadsritningar ur arkivet eller handlingar i pågående ärenden är du välkommen att kontakta vårt kundcenter. Du kan också själv söka i kommunens diarium för att hitta ärenden som rör bygglov.

Vårt kundcenter svarar också på allmänna frågor om bygglov och handläggning och tar emot bygglovsansökningar om du vill lämna in dem personligen.

Om du har frågor om vad en fastighet har för taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut ska du vända dig till Lantmäteriet. Dit ska du också vända dig om du vill stycka av en ny tomt. Glöm inte att först kolla med kommunen för att få veta vad detaljplanen tillåter. Om du äger en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den.

Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Vem har koll på adresser och lägenhetsnummer?

Det är Partille kommun som bestämmer vad nya vägar, torg eller andra platser i kommunen ska få för adress. Den som äger flerbostadshus eller småhus ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till Partille kommun.  Det görs som regel i samband med bygglovshanteringen. Har du frågor om lägenhetsregistret ska du vända dig till Lantmäteriet.