Här kan du läsa mer om fastighetsägares ansvar för att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka i byggnader och lokaler. Läs även mer om sotning, brandskyddskontroll och vad som gäller vid eldning ute i Partille kommun.

Du har ansvar för brandskyddet

Enligt kapitel 2 § 2 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 står det skrivet att
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” Med andra ord att ägare/nyttjanderättshavare har kunskap om sitt brandskydd, tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Vanligaste brandorsakerna

De vanligaste brandorsakerna i våra bostäder är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. Med en handbrandsläckare och brandfilt på plats har du en chans att begränsa branden. Läs fler råd, och om hur brandbekämpningen fungerar, på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Sotning består av två delar - rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och genomförs oftast vid två separata tillfällen.

Vem genomför sotning?

Räddningstjänsten i Göteborg är Partilles entreprenör. Läs mer om brandskyddskontroll- och sotningstjänster på deras webblats. Du kan också ansöka om att få utföra sotningen själv men då ska du ha genomgått en kurs i sotning exempelvis Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Mer om hur det går till och hur du ansöker hittar du på Räddningstjänsten i Göteborg.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras: eldstaden och utrymmet där eldstaden är placerad skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Vem genomför brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll, det vill säga Räddningstjänsten i Göteborg. Läs mer om brandskyddskontroll- och sotningstjänster på deras wepplats. Det innebär att du som har tillstånd att själv sota måste se till att en behörig utför brandskyddskontrollen.

Kan jag elda ute?

I Partille kommun är eldning av trädgårdsavfall endast tillåten under förutsättning att det sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Dispens kan sökas hos bygg- och miljönämnden. Förbudet gäller inte påskeld, lägerbål eller öppen eld i övrigt med annat syfte än att göra sig av med avfall. I april är det ofta så kallad gräsbrandssäsong, vilket kan innebära att räddningstjänsten beslutar om eldningsförbud. En förutsättning för att du ska få elda upp ditt trädgårdsavfall är att det inte uppstår olägenhet för dina grannar, och att det inte råder eldningsförbud. Många människor är känsliga för rök, till exempel astmatiker. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda. Speciellt viktigt är detta i tätbebyggda områden.

Eldningsförbud på grund av brandrisk

Ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil för att få bättre koll på brandrisken i skog och mark - ladda ner för Iphone, ladda ner för Android. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att elda i grill som står uppställd i trädgården samt vid iordningställda grillplatser (murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Tänk på att

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Kompostera istället. Eldning sker på eget ansvar. Större eldningar ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Storgöteborg är tillståndsmyndighet med ansvar för brandfarliga och explosiva varor,  bland annat fyrverkerier, i Partille. Läs mer på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.