En insekt eller ett djur anses vara ohyra eller skadedjur när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. De kan göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att sanera ohyra och skadedjur, exempelvis mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor, möss, råttor, sorkar, lämlar och kråkor.

Skadedjur och ohyra kan skapa stor ekonomisk skadegörelse då de angriper livsmedel, textilier och trävaruprodukter med mera.

Till ohyra räknas även vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder, som till exempel rådjur, grävlingar och förvildade katter. Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan?

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

I jordabalken regleras hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan denne kräva ersättning för kostnader.

Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra ska finnas i varje fastighet. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Åtgärder för att bli av med ohyra

Det finns många sätt att bekämpa ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjer du födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Ansvar och sanering

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran.

Styrelsen är dock skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för att utrota ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.