Har du köpt, byggt om eller till i ditt hus, förändrat ventilationen eller uppvärmingssystemet? Ligger din bostad i ett område med markradon? Då kan det vara bra att kontrollera om du har radon i din bostad. Mätning av radon ska ske under tiden 1 oktober – 30 april och resultatet förmedlas till kommunen.

Radon är en radioaktiv gas som skadar din hälsa och kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något du som fastighetsägare kan göra själv.

Radongasen finns naturligt i marken och kan även komma från:

  • Otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund
  • Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge
  • Blåbetong som byggnadsmaterial
  • Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund

Partillevattnet utan risk

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden. Boende i Partille som har kommunalt vatten behöver inte oroa sig för radon eftersom det vattnet kommer från ytvattentäkter.

Gränsvärden

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 Bq/m³ för hus med bygglov före 1981 och 200 Bq/m³ som gränsvärde för hus med bygglov från och med 1981-01-01.

Var är riskerna störst för markradon?

Kommunen har försökt spåra hus i Partille som skulle kunna ha förhöjda radonhalter. År 1988 gjorde Sveriges Geologiska AB en översiktlig markradonutredning i kommunen. Utredningen visar hur olika markområden i kommunen klassificeras med hänsyn till radonhalten (hög-, normal- eller lågriskområden).

Varför finns det radon i bostäder?

Luften som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, sugs radonhaltig jordluft lätt in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Det kan även uppstå problem om byggnadsmaterial som avger radon, så kallad blåbetong, använts.

Vilka är gräns- och riktvärdena?

Högre radonhalt än 200 Bq/m³ i såväl befintliga som nya byggnader anses utgöra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Med olägenhet för människors hälsa avses störningar som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Dricksvatten anses otjänligt om det innehåller mer än 1 000 Bq/l och tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än 100 Bq/l.

Bygg- och miljönämnden i Partille kommun har som målsättning att uppnå både det nationella och det lokala miljökvalitetsmålet om att radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft år 2020. Många fastighetsägare i Partille har mätt radon i sina bostäder, men det finns många bostäder kvar att mäta. Antalet fastigheter eller bostäder som har mätts och har en radonhalt som högre än riktvärdet och fortfarande inte åtgärdats är cirka 250 stycken (januari 2017). Bygg- och miljönämnden kommer därför att skärpa kraven framöver både vad gäller åtgärder för att mäta radonhalten och att sänka radonhalten i bostäder.

Hur mäter jag radon i min bostad?

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm (så kallade radondosor) som placeras i bostaden i 2-3 månader under vinterhalvåret. Mätsäsongen är 1 oktober till 30 april.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om de mätt radonhalten i fastigheten.

Tänk på att analysen ska utföras av ett ackrediterat mätlaboratorium. För att se vilka företag du kan beställa radonmätningspaket av och som är ackrediterade mätlaboratorier, gå in på swedac.se och sök på radonmätning. Företag som du kan beställa hos för radonmätning av luft inomhus är för närvarande (januari 2017):

Övriga företag som för närvarande finns på swedac:s hemsida för ackrediterade radonmätningslaboratorier kan inte skicka mätpaket för radonmätning av inomhusluft eller analysera detta.

Vad är en rådgivande korttidsmätning?

Om du ska köpa eller sälja en fastighet kan det vara viktigt att snabbt få en uppfattning om radonhalten i bostaden. Du kan då göra en "rådgivande korttidsmätning" under minst 14 dygn. För att göra en korttidsmätning kan du vända dig direkt till ett ackrediterat mätlaboratorium som tillhandahåller mättjänsten.

Kan jag få bidrag till radonsanering?

Nej, tyvärr upphörde det statliga radonbidraget att gälla vid årsskiftet 2014/2015.