Det är kommunens entreprenör Renova som sköter tömning av slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare. Det innebär att du endast får kontakta Renova när det är dags för något av dessa uppdrag och att ingen annan slamsugare får anlitas för denna typ av arbete.

Tidpunkter för tömning

Slutna tankar töms alltid efter särskild beställning (budning). En beställd tömning sker inom en vecka efter det att beställningen har gjorts. Slamavskiljare och fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år eller enligt instruktioner från samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning. Mer om bestämmelserna hittar du i kommunens föreskrifter om avfallshantering. De schemalagda tömningarna meddelas i förväg av Renova. Alla tömningar faktureras av kommunen. Vill du veta vad slamtömningen kostar? Se avfallstaxan här.
Om du behöver hjälp med en akut tömning det vill säga en tömning som sker snabbare än ovanstående intervall så kostar det lite mer än den vanliga avgiften.

Underlätta för slamtömmarna

För att slamtömningen ska fungera så bra och säkert som möjligt är det viktigt att alla abonnenter hjälper till genom att känna till och följa reglerna. Som fastighetsägare ska du enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser underlätta tömningen genom att förbättra förhållandena vid din fastighet: Locket på brunnen bör väga max 15 kilo. Slangdragningen bör inte överstiga 10 meter eller ske i lutande terräng.
Om du följer dessa regler underlättar du både för slamtömmarna och undviker ökade kostnader för din slamtömning.
I slambroschyren hittar du ytterligare upplysningar om vad du kan göra för att driften av din anläggning och tömning av denna ska fungera så störningsfritt som möjligt.

Kontakta Renova

Läs mer på Renovas webbplats och kontakta Renovas Kundsupport om du har frågor om slamsugning eller vill beställa slamsugning.

Telefon: 031-61 85 00, helgfira vardagar klockan 8–16.30
E-post: kundservice@renova.se