Vi arbetar för att minska mängden avfall, genom att återanvända det som går och återvinna så mycket som möjligt av resten. Här kan du läsa om vad du ska göra med ditt hushållsavfall.

Vem gör vad?

Kommunen ansvarar för all hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs på entreprenad av RenoNorden medan Renova tömmer avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Runt om i kommunen finns även mindre återvinningsstationer där du lämnar tidningar, glas och förpackningar. För dessa ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Grovavfall och farligt avfall lämnar du enklast på kommunens återvinningscentral i Öjersjö.

Närmaste återvinningsstation

Återvinningsstationer för tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar finns på 31 platser i kommunen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för avfallsbehållarna på stationerna och att de töms regelbundet.

Öjersjö återvinningscentral

På kommunens återvinningscentral kan privatpersoner med återvinningskort och företag med avfallsabonnemang och företagskort lämna grovavfall och farligt avfall. Ett antal fria besök per år är kopplade till återvinningskortet respektive till företagskortet. Läs mer om vad du kan lämna på återvinningscentralen på sidan Farligt avfall och på sidan Återvinning och återanvändning.

Öppettider på återvinningscentralen

Återvinningscentralen ligger på Landvettervägen 90. De ordinarie öppettider är:

  • Måndagar, klockan 8-18
  • Tisdagar & onsdagar, klockan 12-18
  • Torsdagar, klockan 12-19
  • Fredagar, klockan 12-16
  • Lördagar, klockan 8-15

Återvinningscentralen är stängd söndagar och på andra helgdagar, så kallade röda dagar. Helgdagar 2018 då återvinningscentralen är stängd.

Farligt avfall-bilen och secondhandbilen

Med farligt avfall-bilen blir det enklare att lämna ditt farliga avfall. Bilen kommer till bestämda platser i Partille för insamling fyra gånger per år. Vid två tillfällen följer även secondhandbilen med. Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna komma till bilen.

Obs! Kylmöbler, vitvaror och annat större elektronikavfall av utrymmesskäl alltid måste lämnas till en återvinningscentral. Och det är bara hushållen i Partille som får lämna till farligt avfall-bilen, alltså inte företag eller andra verksamheter.

Återvinningskort

Varje hushåll i Partille kan ansöka om ett återvinningskort (ÅVC-kort) via Partille kommun. ÅVC-kortet skickas till dig med posten och är giltigt på Öjersjö återvinningscentral i Partille, men även på centralerna i Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum och i Mölndal.

Ger rätt till fria besök

Med ÅVC-kortet har boende i lägenhet rätt till fem fria besök på återvinningscentralen per år och boende i villa har rätt till tio fria besök om året. Kortet står på en person men kan användas av alla i som tillhör hushållet. Kostnaden för fribesöken ingår i renhållningstaxan som betalas antingen via hyran eller via avfallsavgiften om du är villaägare.

Som företagare har du rätt till tre fribesök på återvinningscentralen mot uppvisande av ditt företagskort. Kostnaden för fribesöken ingår ditt företags avfallsabonnemang. Företagskortet får endast användas av anställda i företaget.

Om du vill göra ytterligare besök utöver dina fria besök debiteras kortinnehavaren enligt renhållningstaxan när du passerar bommarna vid återvinningscentralen.

Ansök via vår e-tjänst

Behöver du hjälp med din ansökan? Eller behöver du ytterligare kort? Eller vill du spärra ditt borttappade eller stulna kort?  Välkommen att kontakta Partille kundcenter. Observera att vi tar ut en avgift för ett nytt eller extra kort enligt kommunens avfallstaxa.

Sophämtning

Sophämtningen i Partille kommun sköts av RenoNorden. Det finns tre olika abonnemang för hushållssopor:

  • Utsortering av matavfallet: Du sorterar ut ditt matavfall i en brun papperspåse som läggs separat i ett brunt sopkärl vid sidan av ditt gröna sopkärl för annat icke organiskt restavfall.

  • Hemkompostering: Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en egen skadedjurssäker varmkompost. Övrigt icke organiskt restavfall lägger du i ditt gröna sopkärl.

  • Osorterat: Du blandar alla hushållssopor i ett sopkärl. Med detta alternativ blir avgiften ungefär dubbelt så hög som om du istället väljer att sortera ut ditt matavfall.

Ju mer du sorterar och återvinner, desto lägre blir kostnaden. Därför vinner både du och miljön på att sortera mera. Ur ditt matavfall kan vi utvinna biogas och biogödsel.

När töms soporna?

Om du är osäker på vilken dag som sophämtningen sker där du bor kan du gå in på RenoNordens webbplats och titta i deras tömningskalender. I samband med helger kan det bli ändrade hämtningsdagar. Som nyinflyttad ska du få information från RenoNorden skickad till dig med post om när soptömningen sker.

Placera ditt sopkärl på rätt sätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Kontakta RenoNordens kundtjänst

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid eller om du har frågor om sophämtningen kontakta RenoNordens kundtjänst. E-post: kundtjanst.partille@renonorden.se. Telefon: 031 30 00 704.

Trädgårdsavfall

Du som vill att vi hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta via Partille kundcenter. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från mars till november (vecka 13 till vecka 46). Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Du behöver alltså inte teckna ett nytt abonnemang inför varje växtsäsong. Hämtningen av trädgårdsavfallet utförs av RenoNorden på uppdrag av Partille kommun. Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall.

Avgifter för avfallshantering

Avgifterna för avfallshanteringen baseras på Partille kommuns avfallstaxa. Du kan betala alla dina avgifter till kommunen via e-faktura. Det är smidigt för dig och miljövänligt.

Flyttanmälan och ägarbyte

Om du flyttar från en fastighet ska du göra en flyttanmälan för VA och renhållning för att undvika att bli felfakturerad.

Försenad eller utebliven betalning

Fakturering sker normal varje kvartal. Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Vid utebliven betalning spärras ditt ÅVC-kort.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunens avfallshantering är helt avgiftsfinansierad. Det innebär att tjänsterna inte betalas med skattemedel, istället tas avgifter ut från de hushåll och verksamheter genom olika avfallsabonnemang och kostnader för annan avfallshantering. Samma system gäller för  kommunens vatten- och avloppstjänster.

Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för vatten- och avfallshanteringen. Intäkterna får dock inte överstiga nödvändiga kostnader enligt den så kallade självkostnadsprincipen i kommunallagen (1991:900, 8 kap. 3c §).

Regler för avfallshantering

All hantering av avfall utgår från bestämmelserna i miljöbalken och avfallsförordningen, föreskrifter om avfallshantering i andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Göteborgsregionens kommunalförbund, (GR), har antagit en gemensam regional avfallsplan A2020 som beskriver hur GR-kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2020. Partille kommun har även tagit fram en kommunspecifik bilaga till A2020 som beskriver nuläget på avfallsområdet i kommunen och våra förutsättningar att nå målen i den regionala avfallsplanen.

Utöver dessa författningar gäller Partille kommuns föreskrifter om avfallshantering. Samhällsbyggnadskontoret äger dessutom rätt att utfärda kompletterande anvisningar.