Observera att utbildningen till stödpedagog inte ges 2017. Ny utbildning är planerad med start hösten 2018. Detta är en utbildning för dig som vill arbeta professionellt inom funktionshinderverksamhet. Yrkeshögskoleutbildningen ger 200 poäng och pågår under 53 veckor. Studietakt: 75% deltid på distans.

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogiska metoder och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till självbestämmande och delaktighet samt en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du vägleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen till Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet i såväl offentligt som privat finansierad vård, och är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet.

Detta kommer du att få kunskaper om

Aktuell lagstiftning, olika former av funktionsnedsättningar, näringslära, individanpassat vardagsstöd, pedagogiska modeller och perspektiv i social omsorg. Pedagogisk vägledning, social dokumentation och evidensbaserat arbete, Anhörigperspektivet kommer att ha en central roll i utbildningen.

Dessa färdigheter kommer du att få

Färdigheter i att kunna välja och tillämpa olika pedagogiska modeller, hitta lösningar på verksamhetsnära utmaningar, påvisa förbättringsmöjligheter i verksamheten, främja ett salutogent arbetssätt, öka måluppfyllelsen enligt förekommande planer och regelverk samt möta de ökade kraven på social dokumentation.

Dessa kompetenser kommer du att få

Kompetens för att kunna arbeta med samverkan och koordination inom såväl offentligt som privat finansierad vård, driva utvecklingsarbete i boende/daglig verksamhet, verka som handledare för studenter och utöva mentorskap för kollegor, bidra med medveten pedagogisk och etisk kompetens i möte med såväl brukare som anhöriga.

Frågor och svar om utbildning till stödpedagog

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Bemötande och förhållningssätt - 25 poäng

Kursen ger dig insikt i hur man genom sitt förhållningssätt främjar den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet och därigenom stöder den enskilde till ett liv som andra, bostad, arbete/sysselsättning, fritid och social gemenskap, samt hur man bemöter och kommunicerar med personer som befinner sig i affekt, har starka känslor, utåtagerande, självskadande och/eller gränsöverskridande beteenden. Du får också lära dig hur man vägleder personal (och studerande) utifrån den enskildes behov, utvecklingsnivå och personlighet samt få kunskaper och insikt i gruppdynamiska processer. Kursen ska också ge insikt i hur man för resonemang om etiska överväganden och dilemman.

Dokumentation och rapportering - 20 poäng

Kursen ger dig kunskaper om lagstiftning och riktlinjer som styr social dokumentation gällande regler och rutiner när det sekretesslagstiftning och den enskildes rättigheter att ta del av information om sig själv. Du skall bli säker på hur och vad man skriver och vad som ska rapporteras och till vem, samt när rapportering ska ske (anmälningsskyldigheterna).

Fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar - 30 poäng

Kursen ger dig insikt i vanliga funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser i vardagen samt hur olika livsfaser påverkar funktionsnedsättningen och behov av stöd från barndom till ålderdom. Du lär dig sambandet mellan olika funktionsnedsättningar och medicinska konsekvenser, såväl somatiska som psykiska. Kursen ger dig insikt i hur personer med kognitiva svårigheter kan uppfatta olika situationer i vardagen och hur svårigheterna kan påverka känslor, handlingar, interaktion och socialisation samt hur kognitivt stöd/hjälpmedel underlättar individens vardagssituationer, delaktighet och inlärning.

Förebyggande och främjande arbete - 10 poäng

Kursen ger dig kunskap om livsrelaterad ohälsa och hur den kan förebyggas. Kursen tar upp och behandlar t.ex. fysisk aktivitet, goda matvanor, rökning, alkoholkonsumtion, användning av droger, stresshantering, främja sexuell hälsa och god sömn. Du får med hjälp av ovanstående kunskap insikt i hur man motiverar den enskilde till hälsosamma val utifrån på vilken nivå den enskilde befinner sig och veta vart man vänder sig för att få professionell hjälp.

Förstå och lära känna individen - främja delaktighet - 20 poäng

Kursen ger dig insikt i hur man med olika metoder fångar, upptäcker och ser den enskildes resurser, personlighet, förmåga och potential. Du får lära dig olika metoder för självskattning där en person själv kan bedöma sin förmåga, beskriva sina känslor, sin önskan, vilja och inställning. Du får också lära dig metoder för att stärka den enskildes självbestämmande och delaktighet i planering och genomförande av insatser. Kursen skall också ge en samlad kunskap i hur man skriftligt formulerar individuella mål och upprättar en individuell genomförandeplan. Och hur man följer upp planerade stödinsatser både muntligt och skriftligt.

Kommunikation och alternativa sätt att kommunicera - 25 poäng

Kursen ger dig kunskaper om olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hur olika kommunikationsverktyg fungerar samt hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor. Kursen skall ge dig en grundläggande kunskap i samtalsmetodik och olika tekniker att genomföra samtal. Du får lära dig hur man för dialog med närstående/föräldrar utifrån de mönster, reaktioner och beteenden som kan uppstå i en relation mellan personal och anhöriga.

Lärande i arbete (LIA) - 30 poäng

Kursen ger dig möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter som ingår i vardagsstöd social dokumentation samt undersöka och reflektera över förutsättningar för uppföljning och utvärdering - observera och analysera. Delta aktivt i någon form av utvecklingsarbete på LIA-platsen och reflektera över möjligheter för lärande i organisationer med utgångspunkt i olika gruppdynamiska processer. Tillämpa dina färdigheter att samarbeta i team och med angränsande yrkeskategorier i det professionella nätverket. Arbeta med vägledning av kollegor och reflektera över egen kommunikativ och kreativ förmåga. Du skall söka relevant forskning kring frågeställningar som uppkommer på LIA-platsen.