Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är eftergymnasiala, avgiftsfria och innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

Bygglovhandläggare 

Nästa utbildningsstart är i januari 2020 och ansökan till den är nu avslutad. Denna utbildning berättigar till ersättning från CSN. Examensbenämningen är: Yrkeshögskoleexamen Bygglovhandläggare.

Vad kan jag arbeta med efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du arbeta med att handlägga bygglov och andra anmälningsärenden som till exempel bygganmälan och strandskydd. Du kan utöva tillsyn och delta i kommunens övergripande plan- och miljöarbete. Beroende på tidigare erfarenheter finns också möjlighet att arbeta som byggnadsinspektör efter avslutad utbildning.

Vad lär jag mig?

Plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning, miljöbalken, arbetsmiljölagen, kommunallagen, kulturminneslagen, lagen om offentlig upphandling samt om arbetssätt i en politiskt styrd organisation. Samhällsplanering, byggnadshistoria och arkitekturhistoria samt om konstruktion och material såsom egenskaper och tillverkning, kvalitetskännedom samt byggnadsstatik. Bemötande, kommunikation och konflikthantering ingår också i utbildningen. Likaså hur din nya yrkesroll påverkar ett samhälles hållbara utveckling. Du lär dig att tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och gestaltning med gällande lagstiftning och att kunna föredra ärenden i miljö- och byggnadsnämnd samt arbeta med vägledning och information inom arbetsområdet.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen genomförs som en distansutbildning på deltid (75%) under 53 veckor. Ca två dagar i månaden träffas man i Partille för genomgångar, föreläsningar, seminarier m.m. Övrig tid deltar man i undervisningen från hemorten med hjälp av dator och vår utbildningsplattform.

Reella projekt och problemställningar ersätter i stor utsträckning traditionell undervisning och då utbildningen går på deltid finns möjlighet att förena den med yrkesarbete i olika omfattning.

Lärande i arbete (praktik) ingår inte i utbildningen.

Förkunskaper

Förutom att uppfylla Yrkeshögskolans grundläggande behörighetskrav så innebär de särskilda förkunskapskraven lägst betyget E/3/G i följande av gymnasieskolans kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

Samt:

 • Bygg och anläggning 1, 200p
 • Bygg och anläggning 2, 200p

Eller någon av följande kurser:

 • Arkitektur – hus, 100p
 • Byggnadsverk, 100p
 • Teknik 1, 150p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100p

Om man inte uppfyller ovanstående men har motsvarande kompetens från annat håll kan man bedömas enligt reglerna för reell kompetens.

Frågor och svar om utbildning till bygglovhandläggare

Vilka kurser ingår i utbildningen?

 • Plan- och bygglagen samt övrig bygglagstiftning (40p)
 • Övrig lagstiftning med relevans för bygglovhandläggningen (30p)
 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning (40p)
 • Boverkets byggregler (40p)
 • Att arbeta i en politiskt styrd organisation (10p)
 • Bemötande, kommunikation och konflikthantering (20p)
 • Hållbar utveckling (10p)
 • Examensarbete (10p)

Vilka datum för utbildningen gäller?

Nästa utbildningsstart är i januari 2020.
Ansökan är öppen från mitten av augusti till och med oktober 2019.
Den 14 och 15 november 2019 genomförs urvalsprov i Partille.