Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är eftergymnasiala, avgiftsfria och innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

Bygglovhandläggare 

Nästa utbildningsstart är den 16 januari 2017. Ansökan till den är nu stängd och antagningsbesked skickas ut till sökande i mitten av december. Denna utbildning berättigar till ersättning från CSN. Examensbenämningen är: Yrkeshögskoleexamen Bygglovhandläggare – Bygglovkonsult

Vad kan jag arbeta med efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du arbeta med att handlägga bygglov och andra anmälningsärenden som till exempel bygganmälan och strandskydd samt utöva tillsyn. Som bygglovkonsult kan du vara ansvarig för större bygglovsansökningar och ska kunna kommunicera de förutsättningar som gäller och för din organisation delta i kommunens övergripande plan- och miljöarbete.

Vad lär jag mig?

Plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning, miljöbalken, arbetsmiljölagen, kommunallagen, kulturminneslagen, lagen om offentlig upphandling samt om arbetssätt i en politiskt styrd organisation. Samhällsplanering, byggnadshistoria och arkitekturhistoria samt om konstruktion och material såsom egenskaper och tillverkning, kvalitetskännedom samt byggnadsstatik. Bemötande, kommunikation och konflikthantering ingår också i utbildningen. Likaså hur din nya yrkesroll påverkar ett samhälles hållbara utveckling. Du lär dig att tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och gestaltning med gällande lagstiftning och att kunna föredra ärenden i miljö- och byggnadsnämnd samt arbeta med vägledning och information inom arbetsområdet.

Hur är utbildningen upplagd?

De studerande har lärarhandledd tid om totalt 486 timmar under den skolförlagda delen av utbildningen. Det motsvarar i genomsnitt 9 timmar i veckan (utbildningen ges som 75 % deltid under 53 veckor). Utbildningen fördelas på undervisning, seminarieövningar och träffar under fysiska möten och webbaserat via digitala möten, streaming och elektronisk kommunikation. Med detta upplägg är det tänkt att du kan förena arbete och studier. Lärande i arbete (praktik) ingår inte i utbildningen.

Förkunskaper

Slutförd gymnasial utbildning på Teknik- eller Bygg- och anläggningsprogrammet alternativt motsvarande utbildning. Eller dokumenterad yrkeserfarenhet från bygg- och anläggningstekniskt, konstruktions- eller samhällsplaneringsområden motsvarande minst 3 år heltid.

Frågor och svar om utbildning till bygglovhandläggare

Vilka kurser ingår i utbildningen?

  • Plan- och bygglagen samt övrig bygglagstiftning (40p)
  • Övrig lagstiftning med relevans för bygglovhandläggningen (30p)
  • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning (40p)
  • Boverkets byggregler (40p)
  • Att arbeta i en politiskt styrd organisation (10p)
  • Bemötande, kommunikation och konflikthantering (20p)
  • Presentationsteknik samt att uttrycka sig i tal och skrift. (10p)
  • Hållbar utveckling (10p)

Vilka datum för utbildningen gäller?

Utbildningen startar 16 januari 2017 och slutar 23 februari 2018. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 oktober 2016.