Utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra alla verksamheter på olika sätt. Målet är att stärka barns och elevers möjlighet till personlig utveckling och lärande. Här hittar du information om pågående verksamhetsutveckling i Partilles förskolor, skolor och fritidshem.

ALP – Lärande besök Alingsås, Lerum och Partille

ALP har sedan länge ett samarbete som möjliggör för arbetslag att få stöd i sitt utvecklingsarbete av pedagoger från de två grannkommunerna. Reflekterande samtal och observationer stärker och utmanar arbetslaget och bidrar dessutom till det systematiska kvalitetsarbetet. Med ALPs modell för kollegialt lärande ges pedagoger från olika verksamhetsformer möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barns och elevers lärande och utveckling i fokus. Ett styrkebaserat förhållningssätt och ett genuint intresse för varandras förståelse bidrar till att vi kan se på vårt eget handlande och vårt gemensamma arbete ur nya perspektiv.

Digital kompetens

Sedan lång tid tillbaka pågår utvecklingsarbete gällande digital kompetens hos barn, ungdomar och pedagoger i Partille. Den centrala IKT-gruppen (CIKT)  omvärldsbevakar och teknikspanar för att kunna erbjuda effektiva och tidsenliga verktyg samt handledning i dessa. Möjlighet att lära sig mer finns såväl individuellt som i arbetslag och kollegium med hjälp av workshops, coachning och handledning på plats. Vi driver också kommunövergripande projekt såsom Partille Stories och Partille Talks.

Tillgång till datorer

I Partilles grundskolor och gymnasium har alla eleverna i årskurs F-5 tillgång till minst en dator/lärplatta/chromebook per två, och årskurs 6-gymnasiet har en egen dator till förfogande. På alla förskolor finns god tillgång till datorer och surfplattor. Kommunens lärmiljöer har projektorer, bra ljudanläggningar och på många ställen andra komplement såsom dokumentkameror, filmutrustning och interaktiva tavlor. 

Makerspace 

Partille Makerspace vänder sig till alla förskolor och skolor I Partille kommun och erbjuder workshops, lektioner, fortbildning av lärare med koppling till läroplaner, ålder och material. Här utvecklas ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material och pedagogiska upplägg kring programmering. Partille Makerspace hittar du på Kulturum.

IT-stöd

På skolor och förskolor har vi tekniska kontaktpersoner och IKT-pedagoger (“PEPP-gruppen") som hjälper rektorerna att driva pedagogisk utveckling med IT-stöd.

Internationaliseringsarbete

Många av våra skolor har goda kontakter och utbyten med andra länder både i och utanför Europa. Elever samarbetar digitalt i olika projekt, samlar in pengar, stöttar projekt utvecklingsländer och gör också utbyten med resor till olika platser. Internationellt arbete möjliggör skolutveckling och ökad kvalitet i skolan. Kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats i flera av Partilles skolor.

KIL - Kvalitet i lärprocessen

KIL finns för att stödja och stimulera pedagogisk utveckling i arbetslagen. Organisationen är ett stöd för arbetslaget och rektor i att ständigt utveckla verksamhetens kvalitet samt i att skapa gemensam förståelse för styrdokumenten. KIL syftar till att stärka styrkedjan i kvalitets- och utvecklingsarbetet så att det genomsyrar hela organisationen. I organisationen finns teampiloter det vill säga pedagoger från alla arbetslag i förskola, skola och fritidshem som regelbundet träffas för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, undervisning och bedömning.

Läs- och skrivutveckling

Läs- och skrivutvecklare är en viktig del av ett långsiktigt kvalitetsarbete med att förbättra språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt att ständigt ha fokus på läs-, skriv- och språkutvecklingen i Utbildningsförvaltningens verksamhet. Läs- och skrivutvecklarens uppdrag är att vara ett stöd för skolor i utvecklingsarbetet med fokus på läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år.  

Partille Stories

Partille Stories är ett projekt för att stärka läs- och skrivutvecklingen samt för att fördjupa såväl elevers som pedagogers digitala kompetens.  I projektet får alla deltagande klasser möjlighet att träffa en författare för att få inspiration för skrivande. Alla finalistbidrag publiceras på webben så att grannskolan, kommuninvånare ja, alla läsintresserade får möjlighet att ta del av elevernas texter. Partille Talks har sin grund i Partille Stories men med fokus på retorik. Projektet bidrar till att stärka elevernas kommunikativa förmåga, att övertyga, informera och underhålla – göra sin röst hörd. I stället för ett författarbesök får klassen besök av en retorikexpert som ger inspiration. Partille Stories genomförs med stöd av Skapande skola.

Skolbibliotek

Varje skola har ett skolbibliotek som drivs av en skolbibliotekarie eller en bibliotekspedagog. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för elever och lärare och ska verka för att främja elevers läslust. Där finns böcker och övriga resurser tillgängliga i elevens vardag. Skolbiblioteket erbjuder bland annat inlästa böcker för de elever som behöver det och det ska också finnas tillgång till litteratur på olika språk i kommunen. Partille folkbibliotek och utbildningsförvaltning har tagit fram en gemensam biblioteksplan ned syfte att gemensamt vis hur kommunen ska arbeta för ökad tillgänglighet och ökad läslust för alla.