Närvaro i skolan är en förutsättning för goda skolprestationer. Studier visar att långvarig ogiltig frånvaro ofta börjat som ströfrånvaro. Det är därför viktigt att uppmärksamma all ogiltig frånvaro som ett varningstecken och tidigt sätta in insatser som motverkar att elevens frånvaro utvecklas.

Det kan finnas många olika orsakerna till frånvaro. Det är därför viktigt att skolan utreder vilka de bakomliggande problemen egentligen är för att kunna sätta in rätt åtgärder.

(Rätten till utbildning, Skolverkets rapport 309/2008) 

Vad gör man vid frånvaro?

Effektiva insatser mot frånvaro handlar i första hand om täta kontakter mellan skola och hemmet samt samverkan med skolans elevhälsoteam. Därefter kan kontakt tas med andra verksamheter såsom samverkansteamet, socialtjänst och/eller BUP.

Frånvarorapportering

Från höstterminen -16 använder sig samtliga skolor i kommunen samma närvarosystem, Dexter.

Avisering vid frånvaro

Hur meddelar skolan om mitt barn är frånvarande?

Förskoleklass- årskurs 5

Lärare för de yngre åldrarna kontaktar vårdnadshavare via telefon om elev är oanmält frånvarande från lektion.

Årskurs 6-9

Lärare för elever i de äldre åldrarna rapporterar elevfrånvaro på sina lektioner, genom att skicka avisering till vårdnadshavare via sms eller mail inom 30 minuter efter det att lektionen kvitterats av lärare.