Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

Syftet med undervisningen

Modersmålsundervisning handlar om att lära sig språket, kulturen samt att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. En viktig del är att göra jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas, såväl språkligt som kulturellt. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som eleven. Modersmålslärare har också goda kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om: en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan), eleven använder språket dagligen i hemmet, minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen och att lämplig lärare i det aktuella språket finns tillgänglig. Talas fler språk i hemmet kan endast undervisning i ett av språken väljas. Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråk

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen.

Undervisningsgrupper

När det finns fem elever som önskar modersmålsundervisning i samma språk startas en undervisningsgrupp. Ibland samordnas undervisningen mellan olika skolor. Det kan innebära att ditt barn får gå eller åka till en annan skola och delta i undervisningen där.

Betyg

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges vid samma tillfällen som i skolans övriga ämnen.

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisning sker på våren innan eleven börjar i första klass eller när det blir aktuellt. Ansökningsblanketten finns som e-tjänst eller kan hämtas här som PDF. Beslut tas av chefen för modersmål. Om det råder osäkerhet om språkkunskaperna utreds dessa av chefen för modersmål. För att avsluta modersmålsundervisningen fyller du i uppsägningsblanketten, som finns som e-tjänst eller som PDF.

Studiehandledning

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och behöver få undervisningen förklarad på sitt modersmål för att nå kunskapskraven kan få studiehandledning. Behov av studiehandledning anmäls till rektor på elevens skola.