Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. För de barn och elever som behöver ytterligare stöd för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen, ska stödinsatser sättas in.

Stödinsatser till barn och unga

Det finns elevhälsa på varje skola. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och i samarbete med skolans övriga personal stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsans team ingår skolsköterska, psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens och vid behov skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

Enheten för stöd och utveckling

Partille kommun har en central enhet för stöd och utveckling där de skolsköterskor, psykologer och kuratorer som är knutna till skolenheterna ingår. Stödenheten erbjuder även ytterligare specialistkompetens till förskola och skola för att barn och elever ska få det stöd som de behöver. 

  • I samverkansteamet arbetar socionomer och specialpedagoger tillsammans. Teamet ger stöd till barn/ungdomar, föräldrar och personal när komplexa problemsituationer visar sig i skolan. Teamet vill främja och arbeta i samverkan mellan hem, skola, socialtjänst och andra professionella aktörer.
  • Specialpedagoger med fördjupad kompetens inom tal, språk, läs, skriv, hörsel samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Nätverkslaget, professionella mötesledare som leder möten med privata nätverk tillsammans med de professionella hjälpare som finns kring barn och ungdomar i svårigheter.

Är ditt barn i behov av stöd?

Alla barn och unga har olika behov. Ibland innebär det att ett barn eller elev behöver särskilt stöd i någon form. Det allra vanligaste är att barnet eller eleven får det stödet på sin förskola eller skola. Har du frågor kring detta kan du vända dig till rektor på den förskola eller skola som ditt barn går på.

Dokumentation

När upprättar man ett åtgärdsprogram?

Oftast är det läraren som uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå målen. Vårdnadshavare kan också kontakta rektor på sitt barns skola om oror finns för att barnet kommer att få svårt att nå målen. Det är rektors ansvar att utreda och göra en bedömning om eleven får särskilt stöd. Om eleven får särskilt stöd ska skolan utforma ett åtgärdsprogram där det framgår vad eleven har för behov och hur skolan ska åtgärda, följa upp och utvärdera detta. Mer information om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns på Skolverkets hemsida.

Hur skrivs de individuella utvecklingsplanerna?

Partille kommun använder det webbaserat verktyget Unikum för pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner och omdömen. Här har barn, elever, lärare och vårdnadshavare i förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasium möjlighet att dokumentera, se och samarbeta kring barnets eller elevens utveckling och lärande. Inloggning till Unikum för vårdnadshavare i Partille kommun görs med e-legitimation.