Information om bestämmelser för skolskjuts och kostnadsfria resor till och från skolan samt utflykter. Bestämmelserna gäller elever i förskoleklass, grundskola och i grundsärskola.

Skolkort eller skolskjuts

Skolskjuts beviljas i form av skolkort med linjetrafik eller med anordnad skjuts i form av taxi, buss eller specialfordon. Elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till:

  • Färdvägens längd
  • Trafikfarlig väg
  • Elevens funktionshinder
  • Eller annan omständighet

Elev som väljer att gå i annan skola än den skola kommunen annars hade placerat eleven i, har inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts - försäkringsresor

Samtliga elever i Partille kommun är försäkrade mot olycksfall hos Länsförsäkringar. Detta innebär att elever som skadar sig och får ett intyg av läkare har rätt till skolskjuts med taxi genom denna försäkring. Du finner mer information om detta i Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun.

 

Utflykter

Vilka riktlinjer finns för skolresor och utflykter?

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Varje skola har sina rutiner för det ansvaret (se skolornas hemsidor).

Riktlinjer för Partille kommun

Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och som syftar till måluppfyllelse ska ske utan kostnad. Detta gäller studiebesök, kulturaktiviteter och allt studiemateriel.

Skolresa

Som skolresa räknas resa som arrangeras och genomförs av lärare och elever tillsammans, gärna med hjälp av föräldrar. Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde. För att genomföra skolresa krävs beslut av skolledningen. Skolresan kan ha flera syften, pedagogiska, sociala, utbyte och samarbete. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna. Personalens deltagande sker i enlighet med gällande arbetstidsavtal.

Övriga resor

Övriga resor som inte räknas som skolresa är att betrakta som nöjesresa får inte ske på skoltid. I den mån föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat. Skolan kan bevilja ledighet i högst två dagar. Föräldrar kan välja att bjuda med personal från skolan. Personal deltar efter samråd med skolledningen. För beviljande av ledighet hänvisas till "Ansökan om ledighet för elev