Här hittar du information som vänder sig direkt till dig som elev eller vårdnadshavare. Elevhandboken ger svar på de flesta frågor. Titta gärna igenom den. Här har vi också samlat klass- och kurssidorna där det finns information om kurser på respektive program.

Elevhandbok

I elevhandboken har vi samlat all information som du som elev kan ha nytta av under din tid som studerande på Partille Gymnasium. Du hittar information om läsårstider, studie- och yrkesvägledning, elevinflytande, kursbyte, skolhälsovård och mycket annat. Läs och ladda ner elevhandboken som du hittar under rubriken "dokument" till höger på sidan.

Klass- och kurssidor

Klassidorna finns i Google sites. Här hittar du information om just din klass och kurserna du läser. Länkar till sidorna hittar du till höger.

Kurssidorna länkar till respektive kurs i olika nivåer.

Skolmat

Vår skolmatsal, eller bamba, ligger i huset som kallas Forellen i anslutning till skolan. Här serveras vällagad skolmat varje dag. Ambitionen är att måltiderna som serveras ska komponeras på ett sätt som är bra både för hälsan och miljön.

Vegetarisk kost serveras till alla som vill ha och är ett alternativ till dagens lunch. Vissa dagar serveras ytterligare ett alternativ.

För att ansöka om specialkost, fyll i e-tjänsten Anmälan om specialkost i förskola, skola och gymnasium. Tänk på att det är viktigt att du avbeställer din specialkost om du av någon anledning inte äter i bamba någon dag.

Till höger på sidan hittar du också menyn för skolmaten.

Dexter

Partille Gymnasium använder systemet Dexter för frånvaroregistrering. Frånvaroanmälan görs via telefonsvarare till 031-792 14 09 före klockan 9. I samband med detta knappas elevens tiosiffriga personnummer in. Vårdnadshavare sköter frånvaroanmälan för elever under 18 år. Frånvaroanmälningarna registreras automatiskt i Dexter.

Jag är elev eller lärare.

Jag är vårdnadshavare.

Du som har skyddat nummer kan inte göra frånvaroanmälan till ovanstående nummer, utan gör istället detta till skolans utbildningsadministratör.

Det går inte att anmäla frånvaro för halvdag, går eleven hem efter klockan 12 görs därför anmälan före klockan 12 nästkommande dag. Ny anmälan måste sedan göras varje frånvarande dag.

Unikum

Unikum är ett webbaserat verktyg för elever, lärare och vårdnadshavare för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, IUP (individuella utvecklingsplaner) elevdokumentation och omdömen. Verktyget används också vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation. Varje arbetslag, förskola och skola kan anpassa innehållet med sitt eget material för pedagogisk dokumentation, omdömen, individuella utvecklingsplaner samt läroplaner.

Felanmälan av elevdator

Om en dator behöver repareras är det vår målsättning att i första hand få datorn lagad på garantin, i andra hand att det hanteras som ett försäkringsärende. Om ärendet inte täcks av garantin måste vi omregistrera ärendet från garanti till försäkringsärende. Om så sker
kontaktas eleven (om denne är myndig) alternativt vårdnadshavaren på den e-postadress som anges i felanmälan.
 
Självrisken är antingen 500 kronor eller 1000 kronor beroende på typ av dator och årsmodell. Här når du e-tjänsten för felanmälan.

Drogpolicy

Det viktigt att all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar, oavsett var man arbetar eller vilken funktion man upprätthåller, har kunskap om hur man skall agera när det uppstår situationer kring påverkade ungdomar eller vid misstankar om missbruk. Vid Partille Gymnasium bedrivs alkohol- och drogförebyggande arbete som riktar sig till elever och lärare, men också till vårdnadshavare/förälder. Fortbildning sker kontinuerligt inom området.

Partille Gymnasium är en drogfri zon. Vi accepterar inte att elever eller personal befattar sig med narkotika, eller vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, narkotika-klassade läkemedel, sniffning eller dopingpreparat.

Handlingsplan

Vid misstanke/oro om missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:

Kontakta elevhälsan och/eller rektor för respektive program.

  • Elevhälsan gör en inventering och tittar på elevens närvarorapporter
  • Skaffa information från elevhandledare och andra personer i elevens närhet
  • Skolkurator, skolsköterska och/eller rektor träffar eleven tillsammans för att göra en bedömning.

Om misstanken kvarstår kontaktas vårdnadshavare/förälder för omyndig elev. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Rektor fattar beslut om drogtestning.

Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på en av skolan vald provtagningsplats. Om eleven förnekar missbruk och vägrar drogtesta sig, kvarstår misstanke om missbruk. Vid positivt provsvar görs en anmälan till Socialtjänsten. En elev som är drogpåverkad får inte vistas i skolan.

Eleven och vårdnadshavare/förälder kallas av rektor till elevvårdskonferens tillsammans med representanter från Elevhälsan för att gemensamt ta fram ett åtgärdsprogram med stöd av AFS 1994:1 relaterat till skolsituationen. Samverkan sker i möjligaste mån med Socialtjänsten.

Elevhälsans personal håller sig fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet eller socialtjänst. Detta görs efter samtycke från vårdnadshavare (när eleven är under 18 år) och elev (när eleven är myndig).

Elevskåpen är skolans egendom. Vid misstanke om bruk/hantering av alkohol eller droger skall rektor beordra att eleven själv öppnar elevskåp. Om eleven vägrar öppnar rektor själv skåpet tillsammans med annan av skolpersonal.

Vid konstaterat missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:
Om en elev är uppenbart alkohol- eller drogpåverkad under skoltid skall denne efter att skolan kontaktat vårdnadshavare/förälder till omyndig elev avvisas på ett säkert sätt. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Vid behov tillkallas polis. En anmälan görs till Socialtjänsten.

Rektor kallar omgående till elevvårdskonferens, där åtgärdsplan upprättas.

Vid misstanke om langning, innehav eller försäljning av droger/alkohol görs omgående en polisanmälan av rektor. Vårdnadshavare/förälder kontaktas. Anmälan görs till Socialtjänsten.

Ordningsregler

  •     Vi möter varandra med respekt.
  •     Vi tar ansvar för vårt arbete.
  •     Vi ansvarar tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö.
  •     Vi kommer i tid till våra aktiviteter.
  •     Vi följer Tobakslagen.

Reglerna har tagits fram genom att klasserna föreslagit minst fem ordningsregler var. Förslagen har sammanställts av skolans ledningsgrupp och rektor har beslutat att ovanstående regler ska gälla för elever och personal vid Partille Gymnasium.

Ordningsreglerna gås igenom på klassråd tillsammans med respektive elevhandledare och följs upp på klassråd i anslutning till läsårsslut.

Modersmål

För att kunna få studera modersmål måste du göra en ansökan. Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om modersmålsundervisning. Antagning sker enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kapitlet, $15-21.

Vill du läsa mer om modersmålsundervisning och vad Skolverket har för riktlinjer kan du läsa mer på den här sidan. Du kan också med fördel vända dig till någon av administratörerna eller rektorerna på gymnasiet för att få den hjälp du behöver.

Betyg

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpuf

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpuf

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpufPartille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger.

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

Endast de två sista åren finns på Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

Likabehandlingsplan

Vår arbete med likabehandlingsplanen utvärderas kontinuerligt. För att kunna dra slutsatser av årets arbete är det viktigt att alla elever är med och fyller i utvärderingsenkäten.

Kränkande behandling

Utsätts du för en kränkning av något slag är det viktigt att du så snart som möjligt fyller i blanketten som heter "kränkande behandling". Du hittar den till höger på sidan.