Framtiden tillhör den som planerar för den. Vår utbildning är skräddarsydd för att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Partille Gymnasium är en väl integrerad skola som ligger mitt i centrala Partille.

Om skolan

Med pedagogisk spets och förankring i verkligheten ska vi förverkliga varje elevs vision. Vi menar att vi tillsammans med eleven sätter ett mål för utbildningen, att vi hittar vägarna att nå det och att vi tillsammans utmanar framtiden.

Utbildning och kontakter

Utbildningen är själva kärnan i vår verksamhet. Den är stark, ligger i framkant och är skräddarsydd för att på bästa sätt hjälpa varje enskild elev att nå sitt mål. Vi har ett brett kontaktnät med starka förebilder och profiler inom alla våra områden. Detta är till stor nytta i vardagen på gymnasiet och ger våra elever den verklighetsförankring och trygghet som krävs inför framtida utmaningar.

Praktik och branschkoppling

Den praktik vi kan erbjuda är lite utöver det vanliga. Den är för oss ett självklart komplement till teorin och ger eleverna den erfarenhet och det självförtroende som krävs för att fortsätta sin resa efter gymnasiet - oavsett om det blir på högskolan eller direkt i arbetslivet. Kopplingarna till branschen knyter an till alla program. På de praktiska programmen är praktik en central del. De teoretiska programmen, idrottsprogrammen och estetprogrammet har också starka kopplingar till branschen för att utbildningen skall bli så mycket ”på riktigt” som möjligt.

Högskolebehörighet

Alla våra utbildningar ger eleven möjlighet till högskolebehörighet. Det är upp till varje elev var ribban ska läggas. Vårt fokus, varje dag, året om är att göra allt vi kan för att ge varje elev den styrka, kompetens och den trygghet som krävs för att nå sina drömmar.

Elevhälsa

Du som elev står alltid i centrum och vi är till för att stötta och hjälpa dig. Varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer. Elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling och bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas. Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling. Vårt elevhälsoteam hittar du på Teknikcentrum. Kontakta en administratör, lärare eller rektor om du inte hittar så hjälper vi dig. Du kan också läsa mer om barn- och elevhälsa på den här sidan.

Frånvaro och sjukanmälan

Sjukanmälan görs per telefon på 031-792 14 09. Partille Gymnasium använder IST:s system Dexter för frånvaroregistrering och sjukanmälan tas emot av telefonsvarare. Anmälan görs före klockan 12.00. Samtal därefter registreras nästa dag. Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget och du måste anmäla ny sjukfrånvaro varje sjukdag. Halvdag går ej att registrera. Elevens tiosiffriga personnummer ska knappas in enligt mönstret ååmmddnnnn.

Det går inte att sjukanmäla till ovanstående telefonnummer från telefon med skyddat telefonnummer. Då får sjukanmälan istället göras till skolans utbildningsadministratör.

Sjukanmälan kan också göras via datorn. Se länk för att komma till sida med information om säker inloggning.

Skolbibliotek

Partille bibliotek är skolbibliotek för dig som läser på Partille gymnasium. Här finns läsplatser, datorer med internet, tidningar och tidskrifter, musik och film. Och så böcker förstås, både facklitteratur och romaner. Vi har lättlästa böcker och böcker på andra språk än svenska. Behöver du talböcker har vi det också.

Studiebibliotekarie

Be gärna personalen om hjälp om du inte hittar det du söker. Vill du ha mer omfattande hjälp med att söka material inför ett skolarbete är du välkommen att boka tid med Sara, vår trevliga och kunniga studiebibliotekarie. Du träffar henne i biblioteket. Du kan också kontakta vårt kundcenter om du vill ha kontakt med henne.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden. Här kan du ta del av nämndens budget för 2014-2016.