Ugglums skola är en av elva kommunala grundskolor i Partille och ligger i den kommundel som kallas Sävedalen. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Verksamheten på skolan

På Ugglums skola strävar man efter att eleverna ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Målet är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan vad vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och vilka erfarenheter vi gör.

Delaktighet

Viktigt för alla är att eleverna är delaktiga i sin lärprocess och involveras i bedömningen. På skolan arbetar man tematiskt och ämnesintegrerat och betonar utbildningens betydelse för en hållbar utveckling.

Trygghet och trivsel

En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig trygga på skolan, fysiskt, psykiskt och socialt, därför pågår alltid ett aktivt värdegrundsarbete som leds av ett trygghetsteam. Pedagoger arbetar med utgångspunkt från främjande, förebyggande och åtgärdande insatser och detta gör de tillsammans med kamratstödjare som finns i varje klass från årskurs 3. Dessutom har skolan en fadderverksamhet där förskoleklass och årskurs 9 möts i olika aktiviteter.

Från förskola till skola

I Ugglums område ses förskoleklassen som en brygga från förskola till grundskola och man fångar upp barnens intressen och utgår från barnens nyfikenhet genom att uppmuntra barnen att våga och vilja prova nytt. I förskoleklassen finns inga kunskapskrav.

Fritidshem

Vad gör vi på Ugglums skolas fritidshem?

På Ugglums skolas fritids finns fyra avdelningar och en klubb för de äldre barnen. Vi jobbar med ett årshjul där vi lyssnar in barnens intressen och har gemensamma aktiviteter på hela Ugglum. Detta läsåret har det varit melodifestival, skogsäventyr, spelhåla, fotbollsturnering, disco, fritidsmaran samt Ugglums Karneval. På respektive avdelning erbjuds det olika aktiviteter, men de flesta har alltid en aktivitet att erbjuda per dag till exempel: fritidsgympa, besök i skogen, pyssel, bak och skapande. Vi jobbar även med en del med Ipad och då använder vi oss av pedagogiska appar som pedagogerna har installerat : iMovie, Räkneapan med mera.