Oxledsskolan är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Södra Sävedalen. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs fem.

Verksamheten på skolan

Oxledsskolan är en skola för de yngre åldrarna. Den är vackert belägen i en naturskön del av Södra Sävedalen, med närhet bland annat till en av kommunens skolskogar. På skolan verkar man för att skapa lust att lära och erbjuder alla elever en trivsam atmosfär med goda relationer där alla barn blir sedda och där våra olikheter berikar.

Språkutveckling och digitalt lärande

Här arbetar man medvetet med relationens betydelse som grund för kunskapsinhämtning, vilket innebär fokus på: språkutveckling och digitalt lärande. På skolans fritidshem arbetar man vidare med inlärning i olika former, som utomhuspedagogik, rörelse och skapande. Viktigt är även att skapa nära relationer till barnens föräldrar.

Fritidshem

Vad gör vi på Oxledsskolans fritidshem?

Fritidshemmet på Oxledsskolan utgår från den kompetenta barnet där vi stödjer barnen i deras utveckling. Vi använder arbetssätt som främjar delaktighet och utmanar barnen på ett lustfyllt sätt. På fritidshemmet är leken och det sociala samspelet centralt samt erbjuder vi olika aktiviteter som kompletterar skolan såsom: fritidsidrott, IKT och bild. Det är viktigt att ingå i en social gemenskap där möten med varandras olikheter är positivt och vi lär oss om normer och värden. Upplevelsebaserat lärande och arbete med barnens förmågor arbetar fritidshemmet aktivt med. Samarbete och gruppdynamik i utomhuspedagogiken och uppträda inför varandra i byggandet av olika shower för att främja kulturella uttrycksformer är den variation fritidshemmet bla erbjuder.