I Partille finns det skolor i alla delar av kommunen. Här kan du läsa mer om verksamheten i grundskolor och förskoleklasser, samt om fritidsverksamhet i form av fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskola                                   

I Partille finns 11 kommunala grundskolor och 1 fristående grundskola. Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller sex och vid särskilda skäl vid åtta år.

Förskoleklass                              

Inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds ni plats i förskoleklass. Erbjudandet kallas för grundplacering och bygger på att skolan ska ligga i närheten av hemmet. Det hindrar inte att du kan göra ett aktivt val av en annan skola grundat på inriktning eller pedagogik. Valet gör du på den blankett som du får hemskickad till dig i samband med att barnet fått sin grundplacering. Om en viss skola inte kan ta emot alla elever som söker plats, görs ett urval baserat på hur nära eleverna har mellan hem och skola. Det finns alltid plats för ditt barn på någon skola i närområdet. Skolans rektor beslutar hur många elever som skolan kan ta emot.

Fritidshem                                    

Fritidshemmen tar emot skolbarn från början av augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Verksamheten är öppen före och efter skoldagen.
Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med årskurs fyra till vårterminens slut då barnet fyller 13 år. Klubben öppnar när skoldagen är slut. Ansök om plats med e-tjänsten Förskola och fritidshem på webben.

Frågor och svar

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden. Här kan du ta del av nämndens budget för 2014-2016.