Skolomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten består av fritidshem och fritidsklubb. Skolbarnen tas emot från början av augusti det år de börjar i förskoleklass till vårterminens slut då de fyller 13 år.

Fritidshem

Fritidshemmen är en integrerad del av skolans verksamhet och vänder sig till barn till och med årskurs tre. Ofta arbetar personalen i fritidshemmen också i skolan under dagen. Verksamheten pågår under den del av dagen då barnen inte vistas i förskoleklassen eller skolan samt under loven.

Fritidsklubb

Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med årskurs fyra till vårterminens slut då de fyller 13 år. Klubben har en friare form där barnen ges mer ansvar och öppnar när skoldagen är slut.

Ansöka om plats

Ansök om plats via e-tjänst

Säga upp plats

Uppsägningstid för en skolomsorgsplats är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Uppsägning av plats görs via e-tjänst.

Regler

Är du arbetslös?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är arbetslös, har rätt att ha kvar sin plats upp till tio timmar i veckan. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter det att vårdnadshavaren blivit arbetslös. Avgift tas ut enligt  taxa. 

Är du föräldraledig?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är föräldraledig, får behålla sin plats en månad efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen, om inte annat beslut fattas