Ugglums förskolor består av fyra kommunala förskolor av varierande storlek i norra Sävedalen: Källvägen, Sotenäs, Ugglum och Finngösa och alla har barn i åldrarna 1-5 år. Respektive förskola har en samordnare som tillsammans med rektor och utvecklingspedagog driver utvecklingsarbetet på Ugglums förskolor.

Finngösa förskola

Finngösa förskola har tre hemvister, Berget, Hällen och Åsen, som är organiserade utifrån barnens ålder.

Verksamheten på förskolan

Dagligen möts barn och pedagoger i olika konstellationer för att upptäcka och utvecklas tillsammans. Förskolan ligger nära naturområden och den har ett eget kök där maten tillagas. Finngösa en kvällsöppen förskola som är öppen till klockan 22 på vardagar. Ansökningar om kvällsöppen förskola görs genom utbildningsförvaltningens placeringsenhet.

Källvägens förskola

Källvägens förskola är en enplansvilla där barnen är mellan 1-5 år. Förskolan är belägen i ett villaområde i Sävedalen med gångavstånd till skog och parkområden.

Verksamheten på förskolan

Dagligen möts barn och pedagoger i olika konstellationer för att upptäcka och utvecklas tillsammans. Förskolan samarbetar med Sotenäs förskola som ligger i närheten och maten kommer därifrån.

Sotenäs förskola

Sotenäs förskola är en tvåplansförskola med 5 hemvister organiserade utifrån barnens åldrar. I anslutning till entrén finns en stor gård med en angränsande park och närhet till skogsområden.

Verksamheten på förskolan

På baksidan av förskolan finns ett stort utetorg där främst de äldsta barnen vistas. Dagligen möts barn och pedagoger i olika konstellationer för att upptäcka och utvecklas tillsammans. Sotenäs förskola har ett eget kök där maten tillagas.

Ugglums förskola

Ugglums förskola består av två byggnader, Solbacken där de yngre barnen vistas samt Pepparkakshuset för de äldre barnen.

Verksamheten på förskolan

Dagligen möts barn och pedagoger i olika konstellationer för att upptäcka och utvecklas tillsammans. Intentionen på Ugglums förskola är att lärmiljöerna ska vara föränderliga och anpassas utifrån barnens intressen samt innehålla mötesplatser som uppmuntrar till inflytande, delaktighet och samspel. Barnen ska uppleva att möten berikar och att vi är bättre tillsammans. 

Förskolan har nära till grönområden och skog. Maten kommer från köket på Ugglums skola.

Gemensamt fokus för de fyra förskolorna i området

Pedagogisk vision: Barn och elever i Ugglums område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. ”Vill om man kan istället för kan om man vill” (Ross Greene). Genom ett demokratiskt och transparent förhållningssätt mellan förskolorna i området, delar vi erfarenheter och förståelse för vårt gemensamma pedagogiska uppdrag. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats för gemensamt lärande, skapande av kunskap, kultur och identitet. Vår syn på lärande är att barn lär genom att få uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras samt skapa hypoteser och dra slutsatser på egen hand och tillsammans med andra. Genom att vara tillsammans med andra på förskolan lär vi oss om varandras olikheter och förstår oss själva i relation till andra. På Ugglums förskolor vill vi att barn ska ha tillgång till alla sina hundra språk och få möjlighet att utforska och uttrycka sig på det sätt som passar dem bäst. För att ges möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och känslor, ska förskolan erbjuda möjlighet till gestaltning och kommunikation genom digitala verktyg och estetiska lärprocesser.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.