Jonsereds förskola är en kommunal förskola som ligger i backen ovanför Jonsereds kyrka med fantastisk utsikt över hela Jonsered och dess kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Jonsereds förskola

Jonsereds förskola huserar i två byggnader. Den ena kallas Prästgården och har fyra avdelningar - Spinneriet, Väveriet, Gjuteriet och Snickeriet. Den andra är en avdelning i sig och går under namnet Anna-Stinas Lid. Båda ligger i centrala delar av Jonsereds samhälle med närhet till skog, djur och natur, lekplatser, skola, kommunikationer, äldreboende och ett stort kulturarv.

Verksamheten på förskolan

Man tror på barnens egna kompetenser och förmågor och ser det pedagogiska arbetet som en del av barnets livslånga lärande. Förskolan vill erbjuda en fantasirik och tillitsfull lärmiljö, som är såväl utmanande och tillåtande som trygg. 

Barnen erbjuds en god pedagogisk utbildning där omsorg och lärande bildar en helhet. Fokus ligger på ett lustfyllt lärande där leken är en central utgångspunkt.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.