I Furulund finns fyra kommunala förskolor. Här möts barnen av en miljö där de kan känna glädje och trygghet och bli uppmärksammade på ett positivt sätt.

Nävervägens förskola

Nävervägens förskola består av två avdelningar, en avdelning för de yngre barnen och en för de äldre och har eget kök och kokerska.

Verksamheten på förskolan

Det pedagogiska arbetet utgår från barnens intressen och lyfter fram deras delaktighet och inflytande i verksamheten. Man arbetar med barnens språkutveckling och den sociala samspelsförmågan samt vikten av att visa respekt för varandra i både samtal och leksituationer. På förskolan månar man om att ha en öppen dialog mellan personal och vårdnadshavare för att utveckla ett gott samarbete. Här ska alla barn känna sig trygga, unika och betydelsefulla och var och en ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Hyggesvägens förskola

Hyggesvägens förskola ligger i en naturskön del av Partille kommun och har två avdelningar Lilla My och Mumintrollet, båda med barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamheten på förskolan

Man arbetar både åldersinriktat i smågrupper på huset och i blandade åldrar under dagen, ett sätt att nå de gemensamma målen i läroplan och teamplan. Barnen erbjuds aktiviteter utifrån ålder och mognad samtidigt som de lär sig att behandla varandra med ödmjukhet och respekt under dagen. Man främjar aktivt barnens hälsa genom rörelse, vila och mycket utevistelse. Leken står i fokus där värdegrund, demokrati, empati och samspel grundläggs. Genom leken ges goda möjligheter att handleda och stödja barnen i deras eget sökande efter kunskap och förståelse.

Fridåsens förskola

Fridåsens förskola har två avdelningar, Ängsullen för de yngre barnen och Skogsstjärnan för de äldre.

Verksamheten på förskolan

Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens intressen och lek, där man ser leken som den viktigaste grunden för barns lärande. Man arbetar med barnens språk- och kommunikationsutveckling och den sociala samspelsförmågan genom att bland annat jobba med konflikthantering på olika sätt. Sagan är ett av verktygen som används för att nå målen med verksamheten. En strävan är att ge barnen goda förutsättningar att utveckla empati och en vilja att hjälpa varandra och visa varandra respekt, både i samtal och i lek. På förskolan arbetar man också medvetet med matematik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. Barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen med syfte att ge dem större möjlighet till inflytande och delaktighet och tillfälle att skapa goda relationer.

Timmerslätts förskola

Timmerslätts förskola är belägen i en naturskön del mitt i bostadsområdet Timmerslätt. Den har fyra avdelningar, Björngrottan och Vildvittran som är äldre-avdelningar och Mattisborgen och Vargklämman som är yngre-avdelningar.

Verksamheten på förskolan

På förskolan ser man leken och förmågan att leka som den viktigaste förutsättningen för lärande och utveckling. Man använder leken som redskap för att stödja och handleda barnen i deras eget sökande efter kunskap och förståelse. Man värnar också om barnens trygghet, delaktighet och inflytande, och utgår därför från barnens intressen. Det sker en ständig utveckling av verksamheten för att på bästa sätt stimulera barnens utveckling och lärande. Samarbetet mellan förskola och hem är av stor vikt för att få uppleva trygga föräldrar och trygga barn. 

Gemensamt fokus för de fyra förskolorna i området

Alla barn ska känna sig trygga och var och en ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ha roligt tillsammans. Förskolan skall vara en plats där lärandet skall vara lustfyllt och ske i situationer som utgår från barnens intresse. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att följa barnens lärande och för att kontinuerligt reflektera och vidareutveckla verksamheten. Vår samverkan med vårdnadshavare bygger på öppenhet, ömsesidighet, respekt och ett förtroendefullt samarbete för barnens bästa. Varje förskola har egen kock som arbetar hälsoinriktat med varierad och näringsrik mat, vilken till största delen är tillagad från grunden.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.