I Partille kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg.

Förskola  

Plats i förskola erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga eller är aktivt arbetssökande.  Sjukskrivning jämställs med förvärvsarbete. Förskoleverksamhet är en samlande beteckning för tre verksamheter som vänder sig till barn från 1 till 5 år. Verksamheten bedrivs i form av förskola med allmän förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Du kan anmäla intresse om plats när du vill, men ködatum räknas sex månader innan du behöver platsen.

Allmän förskola

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den. Den allmänna förskolans målsättning är att alla barn ska få pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra sina möjligheter till lärande och positiv utveckling. Den är tillgänglig, likvärdig och avgiftsfri för alla barn.  Barn i åldrarna 3 till 5 år i Partille kommun får söka plats i allmän förskola 15 timmar per vecka eller sammanlagt 525 timmar per år från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år. Dessa timmar förläggs mellan klockan 9–14 tisdag, onsdag och torsdag. Allmän förskola är integrerad i verksamheten på förskolan. Barn som redan går i förskolan behöver därför inte anmälas till allmän förskola.

Fristående förskola

I Partille kommun finns flera förskolor i enskild regi. Verksamheten drivs i olika former, till exempel av en förening eller som föräldrakooperativ,  personalkooperativ, i stiftelseform eller i kyrkans regi. För att ansöka om plats på någon av förskolorna i fristående verksamhet kontaktar du respektive förskola.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem i nära samarbete med andra dagbarnvårdare.  I Partille bedrivs pedagogisk omsorg i både kommunal regi samt fristående verksamhet och finns i nästan alla delar av kommunen.

Frågor och svar

Hur fungerar köreglerna?

Du kan anmäla ditt barn när som helst efter det att ditt barn är fött, men registrering och ködatum blir tidigast sex månader innan önskad placeringsstart. Barnet kan tidigast börja sin placering när det fyllt 1 år. Barn turordnas vid fördelning av plats efter ansökningsdatum. Syskon beaktas i möjligaste mån till samma förskola. Vid samma datum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.

När får jag besked om mitt barn har fått plats?

Vårdnadshavare får besked om plats så fort en plats finns tillgänglig. Ska ditt barn börja i augusti får du ett tidigare besked än under övrig tid på året. Plats ska erbjudas inom skälig väntetid. Om plats inte kan erbjudas på önskad förskola ska vårdnadshavare erbjudas annan plats i kommunen.

Om ni inte fått ert förstahandsval får ni ett erbjudande om en annan plats. Oavsett om du tackar ja eller nej till en annan plats kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Det är enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan och börjar skolan. Under årets övriga tider kan det vara svårare att få plats på den förskola du önskar. Tackar du nej till ditt förstahandsval stryks du ur kön. 

Hur registrerar eller ändrar man schematider?

Du ändrar lättast schema för förskola, fritidshem eller fritidsklubb genom att logga in med BankID på Skola24. Saknar BankID finns det möjlighet att ladda ner och fylla i en blankett för detta

Hur ändrar man sin inkomstuppgift?

Du ändrar dina inkomstuppgifter genom att logga in på Förskola & fritidshem på webben. Du behöver identifiera dig med e-legitmation. Saknar du e-legitimation finns det möjlighet att ladda ner en blankett via länken ovan.

Hur frånvaroanmäler jag mitt barn som går på förskola?

Om ditt barn går på förskola ringer eller sms:ar du till den avdelning barnet är inskriven på för att sjukanmäla ditt barn. Om du saknar telefonnummer kontakta Kundcenter 031-792 10 00 eller gå in på respektive förskolas webbplats under "Kontakt".

Kan mitt barn få omsorgsplats även om vi bor i annan kommun?

Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats via blanketten även om familjen inte ska flytta hit. Huvudregeln är att plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar. 

Ska ni flytta till Partille kan ni ansöka om plats och fylla i den adress ni ska flytta till. Ansök då via e-tjänst förskola och fritidshem.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden. Här kan du ta del av nämndens budget för 2014-2016.