I den nya skollagen har skolhälsovården bytt namn till elevhälsans medicinska insatser. Där arbetar som tidigare skolsköterska och skolläkare. Som inom all annan hälso- och sjukvård råder tystnadsplikt och dokumentationsskyldighet. I Partille dokumenteras elevhälsovårdsjournaler i elektronisk form.

Hälsofrämjande och förbyggande

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förbyggande och följer barnens utveckling under skoltiden. Det innebär att bidra till att skapa miljöer för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa för att stödja eleverna mot utbildningens mål.

Hälsoundersökningar

Varje elev erbjuds hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella  basprogram. Till elevhälsan kan både elever och vårdnadshavare vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem. Enkla sjukvårdsinsatser kan erbjudas.

Läs mer om medicinska insatser

Vad ingår i basprogrammet som skolsköterskorna erbjuder?

Förskoleklass

•En hälsouppgift från vårdnadshavare, tidigare hälsoundersökningar och vaccinationer utförda på BVC ligger till grund för skolsköterskans planering. •Längd- och vikt mätning samt syn- och hörselscreening.
•Hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa
•Vårdnadshavare informeras om basprogrammet och om det finns behov av ytterligare uppföljning.  

Årskurs 2

•Längd- och vikt mätning
•Ett kortare hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa
•Erbjudande om vaccination: mässling, påssjuka och röda hund.  

Årskurs 4

•Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare inhämtas
•Hälsobesök samt fyller i en hälsosamtalsblankett angående frågor om trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysik och psykisk hälsa. •Längd-och viktmätning samt ryggscreening  

Årskurs 6

•Längd- och viktmätning samt ryggscreening
•Ett kortare hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa
•Erbjudande om HPV grundvaccination mot livmoderhalscancer till flickor.  

Årskurs 8

•Hälsobesök samt fyller i en hälsosamtalsblankett angående frågor om trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysik och psykisk hälsa, sexuell hälsa, pubertet och ANT (Alkohol/Narkotika/Droger/Tobak).
•Längd- och viktmätning samt ryggscreening.
•Erbjudande om vaccination: difteri, stelkramp och kikhosta. (Började gälla från läsår 2016/2017.)  

Årskurs 9

•Skolhälsovårdsjournal från grundskolan avslutas.  

Gymnasiet årskurs 1

•Längd- och viktmätning samt ryggscreening vid behov.
•Hälsobesök samt fyller i en hälsosamtalsblankett angående frågor om trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysik och psykisk hälsa, sexuell hälsa, pubertet och ANT (Alkohol/Narkotika/Droger/Tobak).  

Allergier

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska, etiska och religiösa skäl till elever inom förskola, skola och barnomsorg i Partille kommun. På sidan Måltider får du mer information om maten i förskola och skola samt hur man går till väga för att göra en ansökan för specialkost.

Nötförbud

Nötter, mandlar och jordnötter är förbjudna i skolans lokaler, hela dygnet och alla dagar. Även under utflykter. Nötter och jordnöt kan utlösa svåra eller livshotande allergiska reaktioner.

Starka dofter

Parfymerade produkter och starkt doftande hygienprodukter, kan orsaka besvär hos astmatiker, allergiker och andra personer med överkänslighet. Använd därför inte starkt doftande produkter i förskolan och skolan. En del personer får luftvägsbesvär av dofterna som de andas in och får svårt att andas. Dofter som kan besvära är inte bara parfym och rakvatten. Kläder som tvättats i starkt doftande tvättmedel, rengöringsmedel och tobaksrök kan också ge besvär. Exempel på starkt doftande produkter är: parfymer, rakvatten, deodorant, hårspray, kosmetika, hudvårdsprodukter, tvål, schampo och tvätt- och sköljmedel.

Vaccination

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Då elevhälsans medicinska insatser dokumenterar alla vaccinationer i elektronisk journal transporteras informationen till vaccinationsregistret.

Svevac

För att det skall vara möjligt, går informationen via Svevac som är ett informationssystem för vaccinationer. Svevac syftar till att öka patientsäkerheten och göra det lättare för den som vaccinerats att få uppgifter om tidigare vaccinationer. 

Samtycke

Elevhälsans medicinska insatser ber om samtycke att använda ditt barns personnummer, namn, adress och vaccinationsuppgifter till den nationella uppföljningen. Detta innebär att Smittskyddsinstitutet får tillgång till ditt barns vaccinationer för att framställa statistik och för uppföljning av misstänkta biverkningar och skyddseffekt, genom sambearbetning med register på Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Samtycke

Om ni inte vill lämna samtycke meddela den sjuksköterska eller läkare som utför vaccinationen.